Thứ Năm tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:7-12

 

Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.  (Mác-cô 3:12)

 

          Bạn có tưởng tượng được mình cố gắng giữ một điều bí mật lớn lao và đầy khích động như thế nào không?  Đó chính là điều Chúa Giê-su đang làm.  Là Đấng Mê-si-a, Người đã đem đến sự chữa lành, một triều đại mới và ơn cứu chuộc, nhưng Người cũng biết rằng dân chúng khó mà hiểu được những phúc lành ấy chỉ được ban ra sau khi Người chết và sống lại.  Vì thế thật quan trọng khi phải giữ “bí mật về Đấng Mê-si-a” cho tới đúng thời điểm.  Trái lại, dân chúng có thể bị chóa mắt bởi mọi phép lạ họ chứng kiến nên không còn thấy được mục đích xa của ơn cứu độ qua thập giá nữa.

          Đúng, bí mật giờ đây đã biểu hiện.  Tội lỗi đã bị đánh bại, cái chết đã mất đi sức mạnh của nó.  Nhưng cùng lúc ấy, Chúa Giê-su vẫn là một mầu nhiệm đối với chúng ta theo nhiều cách.  Người vẫn làm chúng ta phải ngạc nhiên vì những chiều kích sâu xa về lòng từ ái và cảm thương của Người.  Chúng ta chỉ mới bắt đầu nắm bắt được chút bề mặt của điều nói lên Người vừa hoàn toàn công bình vừa hoàn toàn từ bi.  Làm sao Người vừa có thể thống trị trên muôn loài lại vừa lắng nghe và nhậm lời chúng ta cầu nguyện?

          Mỗi ngày, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta học biết thêm một chút mầu nhiệm Người là Đấng nào.  Việc ấy giống như chúng ta ngồi xuống với một mũi kim thêu và một tấm vải trắng.  Khi thoáng nhận ra tình yêu của Người, chúng ta bắt đầu những mũi thêu với nguyên một mầu thôi.  Nhưng rồi mầu sắc thay đổi khi chúng ta cảm thấy Người thuyết phục chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi mình.  Bức thêu lại có thể thay đổi nữa khi Người ban cho chúng ta sức mạnh mới để khắc phục một tình huống khó khăn trong cuộc đời chúng ta.  Qua năm tháng, tấm vải trống trơn của chúng ta đã bắt đầu đầy đủ với một hình ảnh.

          Nhưng bức chân dung Thiên Chúa ấy chỉ phát triển nhờ cầu nguyện và học hỏi.  Ngày qua ngày, hết tình huống này tới tình huống khác, bức chân dung ấy có thể rõ ràng hơn và chi tiết hơn.  Mỗi khi chúng ta cố gắng tuân theo lề luật của Người hoặc lắng nghe những thúc giục của Thánh Thần Người, chúng ta sẽ học biết thêm được một chút.  Rồi thời gian qua đi, chúng ta có thể nhìn lại để thấy dung mạo Thiên Chúa đã thay đổi và đầy đủ rồi.

          Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về một khía cạnh của Thiên Chúa, có thể là lòng thương xót, tình yêu hoặc sự kiên nhẫn của Người.  Cái nhìn của bạn về khía cạnh ấy có thay đổi và sâu xa hơn qua năm tháng không?  Bạn hãy dành một chút thì giờ chiêm ngưỡng khía cạnh này nơi Cha trên trời của bạn.  Rồi bạn hãy chúc tụng Người vì Người đã tỏ mình ra cho bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa nhiều hơn nữa”.