Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 10:1-10

 

Chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.  (Do-thái 10:10)

 

          Lạy Chúa Giê-su, thật là điều tuyệt vời Chúa đã làm cho chúng con!  Khi hiến thân trên thập giá, Chúa đã thánh hóa hết thảy chúng con.  Chúa đã tách riêng chúng con ra để trở nên thánh thiện.  Chúa đã ban cho mỗi người chúng con cơ hội sống trong sự kết hiệp với Chúa Cha, được tràn đầy sự sống của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần của Chúa!  Lạy Chúa làm sao con lại không thể chúc tụng và cảm tạ Chúa vì ân sủng như thế?

          Lạy Chúa, mọi vinh quang đều thuộc về Chúa, vì mọi sự tốt lành đã đến với chúng con đều qua việc hiến dâng của Chúa!  Tất cả nhân loại đã được rửa sạch khỏi tội lỗi và được giải thoát khỏi ách nô lệ của nó, trong số đó có cả con nữa!  Sức mạnh lừa đảo, hủy hoại và đặt ách nô lệ của tội lỗi đã bị hủy diệt, nên giờ đây con có thể đứng dậy trên cả những quyến rũ của cám dỗ.  Chúa đã không chỉ tha thứ cho con;  Chúa còn làm cho con được mạnh mẽ để sống đời sống mới!

          Lạy Chúa Giê-su, chúc tụng Chúa, vì Chúa đã rửa con sạch khỏi vết nhơ tội tổ tông!  Nhờ thập giá Chúa, giờ đây con nên trắng như tuyết.  Ngay cả khi con phạm tội, Chúa vẫn cho con phương dược trị liệu – Bí tích Hòa giải – để con có thể lấy lại sự trong trắng của con.  Trong khi máu sinh vật tế lễ không thể tha thứ tội lỗi một lần là đủ, thì máu châu báu Chúa đã tẩy rửa con và giờ đây phán nên lời công chính và hòa giải!

          Vinh hiển thay mầu nhiệm thập giá của Chúa!  Chúa đã trở thành bé nhỏ, mang lấy thân phận con người, cũng chỉ là để đưa con lên cao trên cả sự ước mong điên rồ nhất của con.  Vì con không chịu tuân phục nên cửa thiên đàng đóng lại, nhưng một lần nữa Chúa đã mở ra cho con.  Giờ đây, không chỉ mở cửa thôi, mà Chúa còn chuẩn bị cho con bước vào nữa.  Chúa đã thanh tẩy con, dạy dỗ con và còn ban cho con Thánh Thần của Chúa để giúp con luôn trung thành.  Lạy Chúa, hy sinh của Chúa đã tạo nên mọi sự cho con!

          Lạy Chúa, con vui mừng trong ân sủng Chúa.  Con vui mừng vì con thuộc về Chúa, được thập giá Chúa cứu thoát và được máu Chúa thánh hóa.  Bây giờ trong niềm cảm tạ con sẽ bước đi trong đức tin để nhận lấy tất cả những gì Chúa đã ban cho con.  Chúa là Đấng Cứu Độ của con, con sẽ chúc tụng Chúa mọi ngày trong đời con.

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc con.  Giờ đây con làm vang lên lời Chúa Giê-su:  ‘Này đây con đến để thi hành ý Chúa!’ ”