Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:7-13

 

Chúa Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.  (Mác-cô 6:7)

 

          Theo Tin Mừng Mác-cô, cho tới lúc này các môn đệ Chúa đã là những kẻ chứng kiến.  Họ đã đi theo Chúa khắp vùng Ga-li-lê, nhìn thấy Người làm phép lạ, trừ quỷ và rao giảng Tin Mừng.  Họ đã thấy Người chữa lành một người tê bại được người ta thả từ nóc nhà xuống trước mặt Người, trừ quỷ cho một người bị ám tại Ga-ra-da và làm cho sóng gió hồ Ghê-nê-sa-rét yên lặng.  Chắc chắn phải thật là khích động khi được đứng hàng đầu để mục kích những điều lạ lùng ấy.  Nhưng giờ đây đến lúc có một điều gì còn hơn thế nữa.

          Chúa Giê-su không muốn các Tông đồ chỉ là những kẻ quan sát thầm lặng.  Người muốn họ phải là những kẻ tham gia tích cực.  Vậy Người đã sai họ đi vào những hoàn cảnh họ cần phải tín thác Thiên Chúa quan phòng ban cho họ mọi nhu cầu và dùng họ để thực hiện những phép lạ.  Người đã ban cho họ quyền bính và muốn họ sử dụng quyền bính ấy.  Cuộc truyền giáo này đánh dấu một bước thay đổi đích thực trong đường lối Người đào tạo môn đệ.  Nó cũng cho thấy Người mong họ có một đức tin chủ động hơn.

          Vậy bạn sẽ mô tả đời sống Ki-tô hữu của bạn như thế nào?  Bạn có phải là một kẻ chỉ biết quan sát hay không?  Mục tiêu của bạn có phải chỉ là lãnh nhận từ nơi Chúa hay không?  Bạn mong Chúa ban sự an ủi, sự tha thứ, sự dẫn dắt?  Hay bạn cũng thực thi ơn gọi của bạn để làm vinh danh Thiên Chúa qua lời nói và hành động của bạn?  Bạn hãy suy nghĩ xem mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa biết bao nhiêu điều.  Có lẽ đến lúc bạn phải tăng thêm những bước tiến đức tin khi bạn phục vụ người khác.  Mỗi ngày Chúa ban cho bạn những cơ hội để làm những công việc của Nước Chúa, giống như Nhóm Mười Hai đã làm.  Bạn hãy cố gắng nhận ra những cơ hội ấy khi chúng đột xuất.

          Trong Tông thư loan báo Năm Đức tin, Đức Bênêđictô XVI khuyến khích chúng ta hết thảy hãy chú tâm vào đức tin:  không phải chỉ lãnh nhận những học hỏi về các chân lý đức tin, mà còn chủ động đáp lại những gì chúng ta đã biết và tin.  Trong năm đầy hồng ân này, đây là lúc phải tiến tới một đức tin chủ động hơn.  Đây là lúc phải sử dụng tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn, tất cả những gì bạn đã nhận được, và phải đem tặng lại cho mọi người.  Chúa Giê-su đang tìm kiếm thợ đến làm trong vườn nho của Người.  Bạn có là một trong số những kẻ Người sai đi để gặt hái không?  Bạn sẽ trả lời Người:  “Này con đây.  Lạy Chúa, xin hãy sai con đi!” chứ?

 

          “Lạy Chúa, con đã sẵn sàng.  Chúa đã ban cho con quá nhiều!  Xin giúp con biết cho lại kẻ khác bằng lời nói lẫn việc làm của con.  Xin Chúa để con cho Chúa thấy tình yêu của con khi con làm công việc Nước Chúa!”