Chúa Nhật tuần 8 Thường niên

Suy niệm Gio-an 16:12-15

Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

 

          Mỗi lần làm dấu Thánh Giá, chúng ta nhìn nhận mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo:  Thiên Chúa chúng ta là ba Ngôi vị trong một Thiên Chúa.  Đó là một khẳng định phân biệt chúng ta với các tôn giáo khác trên thế giới và đó cũng là nền tảng cho tất cả những điều chúng ta, những người Công giáo, tuyên xưng và tin.

          Nhưng giáo lý về Ba Ngôi thực ra còn giải thích rất nhiều chứ không phải chỉ là những luận đề siêu hình.  Giáo lý ấy nói cho chúng ta biết về sự sống nội tại của Thiên Chúa – tình yêu và thông hiệp mật thiết hằng tuôn chảy giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa hoàn toàn không phải là một thực thể cô độc hoặc một vị thần không quan hệ với bất cứ gì.  Chính sự tồn tại của Người liên hệ đến các mối tương quan.

          Nếu bản thể của Thiên Chúa là chia sẻ chính mình, và nếu chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Người, thì hệ quả là chúng ta cũng được dựng nên để chia sẻ sự sống của mình với nhau.  Như thánh Phao-lô nhắc nhở, chúng ta là thân thể Chúa Ki-tô và là một thân thể “gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ một mà thôi” (1 Cô-rin-tô 12:14).  Chúng ta được quy tụ để sống trong sự thông hiệp với nhau, cùng nắm tay xây dựng Vương quốc và rao truyền Tin Mừng cho mọi tạo vật.  Đó là một mệnh lệnh cao cả nên hễ ai cố thi hành một mình sẽ biết là không làm nổi việc ấy đâu!

          Tuy nhiên Thiên Chúa Ba Ngôi còn hơn cả một gương mẫu cho sự hiệp nhất, vì Ba Ngôi còn ban cho chúng ta sức mạnh để sống sự hiệp nhất ấy!  Chúng ta thực sự có thể yêu thương nhau hoàn toàn như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta, nếu chúng ta sử dụng chính tình yêu mà “Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).  Chúa Giê-su hứa rằng khi chúng ta làm cho mối tương quan với nhau được sâu đậm thêm, thì đời sống chúng ta sẽ bắt đầu chiếu tỏa chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đó cũng chính là cách Ki-tô hữu chúng ta cảm nghiệm được niềm vui vậy.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa lôi kéo hết thảy chúng con vào trong tình yêu mà Chúa đang chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Con!  Xin Chúa làm cho những ân huệ Chúa ban cho chúng con được sống động lên, để chúng con cũng san sẻ với nhau tình yêu đầy tràn của Chúa!”