Thứ Tư tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:32-45

 

Con Người đến, không phải là để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.  (Mác-cô 10:45)

 

          Chúng ta đã đọc câu chuyện cổ tích về một người làm bánh, hoặc một người đi đốn củi, hay một bà góa, là những người đã được ba điều ước, nhưng lại tham lam để rồi biến thành công cốc.  Cho nên tất cả chúng ta đều nghĩ rằng:  “Điều ước thứ nhất của tôi sẽ là các lần ước không bị giới hạn!”

          Đó chính là tâm trạng của hai ông Gia-cô-bê và Gio-an khi họ đến thỉnh cầu Chúa:  “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mác-cô 10:35).  Dường như hai ông đã đối xử với Chúa Giê-su giống như một cái máy có thể làm được mọi việc.

          Khi Chúa Giê-su hỏi lại thì họ đã mau mắn thưa rằng họ sẵn sàng trả giá đắt cho vinh dự họ đang xin.  Nhưng hình như họ không hiểu gì về việc “uống chén Thầy sắp uống” nghĩa là gì cả.

          Có thể tâm trạng chúng ta cũng giống như vậy khi đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, đem theo một danh sách tội lỗi chúng ta muốn được tha thứ và những ân huệ chúng ta muốn Người ban cho chúng ta, nhưng lại chẳng ý thức mình phải liên kết với Người.  Đến với Chúa như vậy có lẽ cũng là tôn vinh Người là Đấng toàn năng và đầy yêu thương, nhưng vẫn thiếu vắng điểm cốt yếu.  Có lẽ chúng ta nên xin Chúa đến với chúng ta thì hơn.

          “Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mác-cô 10:45).  Trong Thánh lễ, Chúa Giê-su là hy lễ, tức chính thân mình Người đã chịu chết vì chúng ta.  Trong bí tích Hòa giải, Người cúi xuống và rửa chân chúng ta.  Trong cầu nguyện, Người chăm chú nhìn chúng ta để thấy rõ mọi nhu cầu của chúng ta, trong khi bàn tay bị thương tích của Người mở ra và chạm đến chúng ta, sẵn sàng ban cho chúng ta đầy tràn ân sủng.  Trong mọi tình huống thử thách, Người đứng trước mặt chúng ta, mời gọi chúng ta hãy vác thập giá và bước theo Người trên bước đường tín thác cũng như vâng phục.

          Vậy thay vì đến tham dự Thánh lễ với một danh sách những lời cầu xin hoặc xin Chúa ban ơn lành cho bạn, bạn hãy cố gắng đến với Người theo cách Người đến với bạn.  Bạn hãy dâng cho Người cuộc sống của bạn:  thí dụ công việc bạn đã làm tuần trước, tài năng của bạn, những thành công của bạn, và phải rồi, cả những sợ hãi và nhu cầu của bạn nữa.  Bạn hãy dâng tất cả lên cho Người.  Rồi bạn hãy xem, khi Chúa Giê-su nhận lấy cuộc sống bạn, thì Người sẽ trả lại cho bạn, nhưng được tràn đầy ân sủng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết từ bỏ chính mình và đặt cuộc sống con dưới chân Chúa.  Lạy Chúa, con muốn làm một người tôi tớ cùng với Chúa trong gia đình đức tin”.