Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:21-26; 13:1-3

Lễ kính thánh Ba-na-ba, tông đồ

 

Ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 11:23)

 

          Bạn có biết ai chỉ thích sử dụng tục danh của mình không?  Đôi khi tục danh đã được sử dụng quá đến nỗi dường như không ai còn nhớ đến cái tên thật của người ấy nữa!  Có lẽ đó là trường hợp của thánh Ba-na-ba, vì tên thật của ngài là Giu-se (Công Vụ Tông Đồ 4:36).  Từ những điều chúng ta đọc được trong sách Công Vụ Tông Đồ, thì Ba-na-ba có nghĩa là “con của sự khích lệ” chắc chắn xứng với cái tên mới này lắm!

          Ba-na-ba đặc biệt khích lệ một người bạn tên là Sau-lê người Tác-xô, tức là thánh Phao-lô.  Khi các tông đồ vẫn còn e dè sợ Sau-lê thì Ba-na-ba đã bảo đảm về người này và cũng đã thuyết phục được các tín hữu Giê-ru-sa-lem chấp nhận Sau-lê.  Rồi khi Ba-na-ba được sai đi An-ti-ô-khi-a để giúp đỡ trông coi giáo hội tại đấy, ngài đã liên lạc với Sau-lê đang ở Tác-xô cách xa một trăm dậm, và đem Sau-lê xuống An-ti-ô-khi-a để giúp các tín hữu tân tòng tại đây.  Từ An-ti-ô-khi-a, Sau-lê và Ba-na-ba đã cùng đi truyền giáo ở xa và rao giảng Tin Mừng tại nhiều chỗ mới.

          Khi chúng ta nghĩ về những ngày đầu của Giáo Hội, tên của Phao-ô hiện lên ngay trong tâm trí chúng ta nhiều    hơn là tên của Ba-na-ba.  Nhưng nếu không có Ba-na-ba, Phao-lô sẽ chẳng bao giờ trở thành một vị truyền giáo vĩ đại như chúng ta đọc thấy trong sách Công Vụ Tông Đồ.  Có thể thánh Ba-na-ba chẳng bao giờ viết những bức thư làm nức lòng dân chúng hằng bao thế kỷ.  Có thể chẳng bao giờ ngài mở mang Giáo Hội tới thật nhiều miền đất lạ cả!

          Nhưng Thiên Chúa thường hành động cách như vậy.  Giáo Hội đầy những vị anh hùng âm thầm phục vụ Chúa cách giấu ẩn, nhưng lòng nhiệt thành và phục vụ của họ đã làm thay đổi thế giới.

          Chúa có kêu gọi bạn làm một công việc “giấu ẩn” nào đó không ai biết ở trong Giáo Hội không?  Có lẽ đó là một tác vụ cầu nguyện, một tác vụ nâng đỡ và khích lệ, ngay cả một tác vụ giáo dục con cái bạn trong đức tin.  Không ai thấy được hết những gì bạn làm.  Không ai khen ngợi bạn đã làm việc vất vả và hăng say cả.  Ngoài những người thân trong gia đình bạn ra, chỉ một vài người sẽ cám ơn bạn.  Nhưng Chúa thấy hết.  Chúa biết hết.  Và Người rất vui sướng.

 

          “Lạy Chúa, con thuộc về Chúa!  Con cảm tạ Chúa đã gọi con.  Xin giúp con chu toàn ơn gọi ấy với cùng một sự bình an và nhiệt thành mà thánh Ba-na-ba đã có”.