Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 3:13-20

 

Ngươi hãy nói với con cái Ít-ra-en thế này:  “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em”.  (Xuất Hành 3:14)    

 

          Trả lời ông Mô-sê muốn biết danh của Người, Thiên Chúa phán:  “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xuất Hành 3:14).  Vậy danh ấy nghĩa là gì?

          Tất cả cuộc trao đổi giữa ông Mô-sê với Thiên Chúa sẽ hào hứng hơn nếu chúng ta nhận ra rằng Mô-sê đã biết rõ mình đang nói với Đấng nào.  Thiên Chúa bảo ông:  “Ta là… Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp” (Xuất Hành 3:6).  Trong bài đọc hôm nay, Mô-sê đang hỏi Chúa xem ông phải nói điều gì với con cái Ít-ra-en khi ông bảo họ là Thiên Chúa sẽ cứu thoát họ.  Ông không quan tâm về Thiên Chúa của quá khứ.  Nhưng Người là Đấng nào hiện thời?  Người có đủ lớn lao để thắng các thần của Ai-cập và thực hiện những gì Người hứa hay không?

          Đó chính là câu hỏi Thiên Chúa muốn trả lời.  “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: ‘Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em’”.  Người không chỉ là Thiên Chúa “đã có”, tức Thiên Chúa của tổ tiên Ít-ra-en.  Nhưng Người vẫn là Thiên Chúa của họ hôm nay.  Người vẫn là Thiên Chúa quyền năng và sự hiện diện của Người luôn tồn tại.  Người là Thiên Chúa với tình yêu bền vững muôn đời.  Người là vĩnh cửu và đầy uy quyền.  Người đơn thuần hiện hữu mọi nơi mọi lúc.

          Câu trả lời này còn cho thấy một Thiên Chúa luôn có thể tới gần được và khiêm nhường.  Các thần ngoại giáo đòi hỏi những kẻ thờ phượng chúng phải đem đến những lễ vật, ngay cả khi những lễ vật ấy không bảo đảm là lời khẩn cầu của họ sẽ được các thần nhậm lời.  Trái lại, Thiên Chúa của Ít-ra-en thì tìm đến dân Người và gặp gỡ họ ở bất cứ nơi nào.  Người đến với họ, mang cho họ ơn cứu độ và tự do.  Tình yêu của Người không tùy thuộc vào những hy lễ họ dâng tiến.  Người chỉ hiện hữu, và sự hiện hữu ấy diễn ra rất giản dị và đem lại sự sống:  Người là tình yêu và cứu độ!

          Vậy Thiên Chúa là Đấng nào?  Người là Thiên Chúa của Mô-sê, Áp-ra-ham và Đa-vít.  Người là Thiên Chúa của Đức Giê-su, thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a.  Nhưng Người cũng là Thiên Chúa của bạn, là Cha của bạn, Đấng quan phòng của bạn, Đấng cứu độ bạn và Đấng bảo trợ bạn.  Trong ngày hôm nay, bạn hãy nhớ Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu.  Người là Đấng đã dựng nên trái đất và căng rộng màn trời cũng là Đấng đã đã dựng nên bạn và nới ra một con đường cho bạn đi theo.  Vậy bạn hãy thờ phượng Người.  Hãy chúc tụng Người.  Hãy yêu mến Người và tín thác nơi Người.  Người đang là và sẽ luôn luôn là Đấng Hiện Hữu!

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha là Đấng Hiện Hữu.  Con cảm tạ Cha đang hiện diện và chăm sóc cho con”.