Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 11:10 - 12:14

 

Thấy máu, Ta sẽ vượt qua.  (Xuất Hành 12:13)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay thuật lại một trong những đêm đáng ghi nhớ nhất trong toàn bộ lịch sử Ít-ra-en      .  Thiên Chúa đã chuẩn bị giải thoát dân Do-thái khỏi ách nô lệ Ai-cập, và Người dạy ông Mô-sê truyền cho mỗi gia đình sát tế một con chiên và lấy máu của nó bôi trên cánh cửa nhà họ.  Người hứa rằng khi nhìn thấy máu, sứ thần sự chết sẽ “vượt qua”các nhà Do-thái để cứu họ thoát khỏi việc tiêu diệt tất cả các con đầu lòng trong nước.

          Bước vào nhà người Do-thái, bạn có thể nhận ra một tấm Mezuzah treo trên bạo cửa.  Bên trong tấm biển đó là một miếng giấy da ghi lại lời kinh của Do-thái bắt đầu bằng lời “Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe đây, Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất”.  Khi vào hoặc ra khỏi nhà, người Do-thái thường sờ vào biểu tượng này để nhắc nhở họ về những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm để giải thoát họ khỏi Ai-cập và ban cho họ Lề Luật.  Chắc chắn họ cũng nhớ lại máu con chiên đã được bôi trên cánh cửa vào đêm họ được giải thoát.

          Còn bạn thì sao?  Có nơi nào gần cửa ra vào nhà bạn giúp bạn nhớ đến chiến thắng mà Chúa Giê-su đã đem lại cho bạn không?  Có thể là một tượng Chúa chịu chết, hoặc một hình ảnh Chúa Giê-su hay một câu Kinh Thánh đắc ý được đóng khung.  Cũng có thể là một biểu tượng nào khác thật bất ngờ!

          Dù bạn chọn biểu tượng nào, thì đó cũng chỉ là một cách nhắc nhở bạn mỗi ngày rằng Cha của bạn ở trên trời đã nhìn thấy máu của Đức Ki-tô đổ ra, nên Người “vượt qua” bạn với tất cả tình yêu và lòng thương xót của Người.  Cũng như tấm Mezuzah của người Do-thái, hoặc như máu của con chiên Vượt Qua, biểu tượng này nhắc nhở bạn rằng bạn đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi! Hãy để nó nhắc nhở bạn rằng Thiên Chúa vui sướng ở với bạn và Người hết lòng thương xót bạn.  Có lẽ bạn cũng có thể xướng lên một lời cảm tạ ngắn mỗi khi bạn bước qua ngưỡng cửa nhà bạn nữa.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai Con của Cha đến làm Chiên Thiên Chúa để xóa tội lỗi chúng con.  Mỗi khi con nhìn thấy một biểu tượng nói lên hành vi đầy yêu thương của Đức Ki-tô, xin cho con được nhắc nhở là Chúa Giê-su đã mang lại cho con ơn cứu độ lớn lao.  Con biết con đã thực sự được vượt qua khỏi sự chết để tiến đến sự sống”.