Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 40:16-21,34-38

 

Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên.  (Xuất Hành 40:37)

 

         Chẳng phải là tốt đẹp khi có một phương cách đích đáng để biết được bạn đang đi đúng đường hay sao?  Trong suốt cuộc hành trình về Đất Hứa, con cái Ít-ra-en đã có hai phương cách.  Họ có Mười Điều răn được đặt trong một Lều tạm đặc biệt, và họ có sự hiện diện của Thiên Chúa dưới hình thức đám mây che phủ Lều tạm.  Họ vừa có Luật của Thiên Chúa được viết xuống vừa có Thần Khí Thiên Chúa bao phủ để dẫn dắt họ trong hành trình.

         Không những con cái Ít-ra-en có cả hai, mà cả hai ân huệ ấy cùng hành động với nhau nữa.  Đám mây phủ trên Lều tạm cho dân chúng biết rằng họ cần có Thần Khí để giúp họ hiểu Lề Luật.  Đám mây cũng cho họ thấy họ cần có một cơ chế gồm những điều răn đặc biệt để giúp họ hiểu Thánh Thần muốn họ làm điều gì.

         Điều này cũng là thực đối với chúng ta nữa!  Chúng ta không thể sống đơn thuần bằng cách cố gắng tuân thủ mọi lề luật của Chúa.  Nhưng chúng ta còn cần có Thánh Thần giúp chúng ta hiểu lời Chúa.  Chúng ta cần có Thánh Thần để nâng chúng ta lên và làm cho chúng ta được đầy tràn ân sủng mà theo Chúa với tất cả tình yêu và nhiệt thành, chứ không chỉ với sự vâng phục mù quáng.  Cũng vậy, chúng ta cần những mệnh lệnh của Chúa để giúp chúng ta phân định những thúc giục của Thánh Thần.  Nếu không, chúng ta sẽ liều mình bị cuốn đi do những thúc đẩy và “ý thức thiêng liêng” trên đường nên thánh.

         Rõ ràng khi theo Chúa, không phải là vấn đề cái này hoặc cái kia, nhưng là cả hai.  Vậy thì thật hữu ích khi biết rằng bạn không là gì khác hơn là đền thờ của Chúa Thánh Thần!  Bạn biết luật Chúa.  Luật ấy được viết trong trí óc bạn và nó có thể giúp bạn phê phán hành động của mình.  Nhưng đồng thời Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn bạn.  Người ở đó để giúp cho sự hiểu biết của bạn có được ân sủng của Thiên Chúa và hướng dẫn bạn bằng sự sáng tạo và đức khôn ngoan của Người.  Chữ viết và Thánh Thần giúp bạn có thể đi đúng đường!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con biết tinh thần của Cha nhờ Lề Luật, và đã ban cho con Thánh Thần của Cha để Người dẫn dắt con theo nẻo chính đường ngay!”