Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Dân Số 11:4-15

 

Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa.  (Dân Số 11:14)

 

         Nhiều năm trước đây, khẩu hiệu WWJD rất thông dụng.  Đó là những chữ tắt của câu “What would Jesus do?”  Chúa Giê-su sẽ làm gì nếu Người đối phó với tình huống hiện thời của chúng ta?  Khẩu hiệu này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su đã từng đối phó với cùng những khó khăn chúng ta đang gặp trong đời sống hằng ngày hôm nay, nên chúng ta có thể noi gương Người mà bước đi trong ngày sống của chúng ta.

         Các bài đọc hôm nay cho thấy một khía cạnh đích thực của khẩu hiệu WWJD.  Chúng ta thấy cả ông Mô-sê lẫn Chúa Giê-su làm thế nào khi các ngài ở trong tình huống rất đòi hỏi và mỏi mệt.

         Chúng ta hãy xem trường hợp của ông Mô-sê trước.  Mô-sê đã đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, dần dần cho họ thấy Thiên Chúa từ bi và quyền năng.  Thế mà dân chúng vẫn tiếp tục phàn nàn than trách, lại còn muốn nổi loạn nữa.  Vậy Mô-sê đã làm gì khi không còn chịu đựng nổi nữa?  Ông đã đến phàn nàn với Thiên Chúa về gánh nặng phải dẫn dắt một đám dân hay cằn nhằn khó chịu.

         Giờ đây là Chúa Giê-su.  Người đã thừa biết rằng người bà con và kẻ tiền hô của Người là Gio-an Tẩy Giả đã bị hành quyết.  Được tin buồn, Người cố tìm một nơi thanh tĩnh để cầu nguyện, giống như ông Mô-sê đã làm.  Nhưng trái lại, Người phải gặp gỡ đám đông dân chúng.  Cho nên thay vì lánh đi, Người đã ở lại để giảng dạy, chữa lành và nuôi sống họ.  Đây là điều Chúa Giê-su đã làm khi Người gần như không còn chịu đựng được nữa:  tiếp tục cho đi và phục vụ.

         Như vậy các bài đọc hôm nay dạy chúng ta biết phải làm gì khi chúng ta ở tình huống không chịu đựng nổi nữa.  Chúng ta hãy quyết tâm dành thì giờ cầu nguyện với Chúa.  Nhưng cũng có những khi chúng ta không thể lánh đi được.  Đó là lúc chúng ta hãy theo gương Chúa Giê-su mà chịu đựng, tin tưởng rằng Chúa sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết.

         Tin vui là Chúa không có mức độ không thể chịu đựng nổi.  Người chẳng khi nào mỏi mệt vì chăm sóc cho chúng ta.  Người luôn sẵn sàng nuôi dưỡng chúng ta, an ủi chúng ta và chữa lành tâm hồn buồn phiền lo lắng của chúng ta.  Người có năng lực vô tận và Người sẵn sàng chia sẻ năng lực ấy với bạn.  Vậy bạn đừng sợ đến xin Chúa giúp đỡ.  Và nếu trong lúc cầu nguyện về cuộc sống khó khăn, bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su đang giúp bạn gánh vác.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa hứa sẽ hiện diện.  Xin dạy con biết tìm thời giờ ở với Chúa.  Rồi khi con bất lực, xin Chúa ban cho con sức mạnh và ân sủng”.