Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-en 4:12-21

 

Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu.  (Giô-en 4:16)

 

         Mặc dù các học giả Kinh Thánh vẫn tranh luận về vấn đề thời gian nào là chính xác khi ngôn sứ Giô-en thi hành tác vụ ngôn sứ, thì một điều chắc chắn, đó là thời gian con cái Ít-ra-en không sống tốt lành.  Họ đã đi sai đường trật lối do những dân tộc khác lôi kéo và đã theo các thần ngoại cũng như những lối sống bất công.

         Tội lỗi của Ít-ra-en dường như rất lớn lao, tuy nhiên Giô-en đã hứa rằng Thiên Chúa vẫn là nơi nương náu của họ.  Ngay cả khi họ tồi tệ nhất, đặc biệt lúc họ xa cách Người nhất, thì Thiên Chúa đã hứa sẽ phục hồi họ và lại làm cho họ sinh hoa kết trái.

         Đây là điều tốt đẹp về đường lối Thiên Chúa yêu thương.  Tình yêu của Người đối với dân riêng thật mạnh mẽ đến nỗi dù họ đầy tội lỗi thì Người cũng không bao giờ bỏ đi ý định làm cho họ trở nên một đô thị đầy kết quả và thịnh vượng!  Giống như một người yêu nhiệt tình hoặc một bậc cha mẹ hăng say, Người mong chờ đem dân đang bị thương của Người về và phục hồi cho họ.  Sự yếu đuối của họ bắc cầu cho Người hành động.  Người lại còn hứa sẽ trừng phạt mọi kẻ đã dẫn họ vào con đường sai lạc!

         Bạn đừng lầm lẫn, “dân Chúa” không phải chỉ là một nhóm người trong lịch sử. Nhưng chính bạn là một phần tử thuộc dân ấy.  Người nhìn bạn với cùng một tình yêu nồng nàn như Người đã yêu thương con cái Ít-ra-en thời ngôn sứ Giô-en!  Phải, Người nhìn thấy tội lỗi của bạn.  Phải, Người biết những bất trung của bạn còn hơn chính bạn biết.  Nhưng Người luôn là nơi cho bạn nương náu.  Người không bao giờ là kẻ thù của bạn đâu.  Và nơi để chúng ta cảm nghiệm chân lý này chính là trong Bí tích Hòa giải.  Đó là nơi Chúa xóa đi các tội lỗi bạn để bạn có thể trở nên kết quả và thánh thiện.  Đó là nơi Người mưa tình yêu xuống trên bạn và chứng minh rằng Người chỉ muốn làm điều tốt cho bạn mà thôi.

         Bạn cũng có thể cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Người trong Thánh lễ.  Chính trong Thánh lễ, trước bàn thờ mà chúng ta thấy những lời hứa ngôn sứ Giô-na nói đến được thể hiện:  “Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho… Một mạch nước từ Nhà Đức Chúa sẽ vọt ra” Giô-en 4:18).  Nơi đó, khi bánh trở thành Thịt của Thiên Chúa và rượu trở thành Máu của Thiên Chúa, thì Đấng Cứu Chuộc gặp gỡ chúng ta và tuôn đổ tình yêu trên chúng ta.  Người săn sóc các vết thương của chúng ta và Người cho chúng ta thấy phẩm giá và danh dự đích thực của chúng ta.

         Cha của bạn hoàn toàn dấn thân cho bạn.  Người là nơi cho bạn nương náu, bây giờ và cho đến muôn đời!

 

         “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa không ngừng đem con trở về với Chúa, xin Chúa làm cho con nên thánh thiện và cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa!”