Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

 

Họ được ngang hàng với các thiên thần;  họ là con cái Thiên Chúa.  (Lu-ca 20:36)

 

         Để chế giễu Chúa Giê-su và đả kích giáo lý của Người, một số người Sa-đu-kêu đã đưa ra một câu đố về sự sống lại.  Điều đáng buồn là khi bám vào lối đọc Lề Luật một cách nông cạn, những học giả Kinh Thánh nửa mùa này đã đánh mất đi sự sống mới mà Chúa Giê-su đem đến cho họ.  Họ không thể chấp nhận giáo lý của Người về gia nghiệp thuộc về bất cứ ai tin vào Người.

         Chúa Giê-su bảo họ rằng những ai được xét để trở thành con cái sự sống lại thì được ngang hàng với các thiên thần (Lu-ca 20:36).  Số phận dành cho chúng ta là được sống đời sống không khi nào chấm dứt.  Cùng với Chúa Giê-su, chúng ta sẽ được kế thừa mọi sự (1 Cô-rin-tô 3:21-23), rồi chúng ta “sẽ sáng chói như mặt trời” trong vương quốc Thiên Chúa (Mát-thêu 13:43).  Chúng ta sẽ trở nên như các thiên thần, những kẻ phục vụ tình yêu Thiên Chúa và hoàn toàn vâng phục thánh ý Người.

         Những hồng phúc của đời sống phục sinh thật là diệu kỳ khi nghĩ đến.  Một ngày kia chúng ta cũng sẽ bước vào gia nghiệp này.  Nhưng chúng ta phải trông đợi gì hôm nay?  Mọi sự!  Chúng ta không phải đợi bất cứ hồng phúc nào cho đến khi chúng ta được vào cõi đời đời.  Chúng ta có thể cảm nghiệm từng hồng phúc một ngay bây giờ, dù chỉ là một phần, bởi vì Chúa Giê-su, người Anh Cả của chúng ta, đã sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha ở trên trời.  Nhờ có Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta, chúng ta có thể chia sẻ sự sống dồi dào ấy ngay bây giờ, đang khi chúng ta chờ đợi gia nghiệp trên trời.

         Nếu được chọn lựa, bạn sẽ chọn điều nào hôm nay?  Sợ hãi, tội lỗi, nghi ngờ?  Hay là bình an, hy vọng, và hiệp nhất với Chúa Giê-su?  Nếu bạn trải qua những ngày đầy thái độ tiêu cực, nghi ngờ khiến bạn coi nhẹ gia nghiệp của bạn, thì bạn sẽ không cảm nghiệm được chức phận ưu huệ là con Thiên Chúa đâu.

         Hôm nay, bạn hãy chọn sống như con cái sự phục sinh.  Bạn hãy đặt tin tưởng vào hy tế của Chúa Giê-su.  Bạn hãy bảo mình rằng Người đã chiến thắng sự chết và bạn có thể được ở với Người trên trời.  Mỗi ngày cho đến khi Người trở lại, bạn hãy mong được cảm nghiệm Chúa Giê-su.  Sự sống lại đã bắt đầu từ hôm nay cho tất cả những ai sống trong đức tin và lòng cậy trông.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã làm cho con thành một người con của sự sống lại.  Con đặt hy vọng vào Chúa.  Xin Chúa giúp con hướng mắt nhìn về mục đích, để con bắt đầu cảm nghiệm được những ơn lành của Chúa ngay từ bây giờ”.