Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm 1 Ma-ca-bê 2:15-29

 

Ông Mát-tít-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng.  (1 Ma-ca-bê 2:16)                    

                          

         Rất ít người trong chúng ta đã bị đe dọa về hoàn cảnh “đức tin hay đời sống”.  Nhưng hầu hết chúng ta đều cảm thấy nhiều lần bị áp lực che giấu đức tin của mình đi.  Ông Mát-tít-gia biết rõ áp lực ấy và đã đứng vững để chống lại áp lực ấy.  Chúng ta cũng có thể làm như vậy.  Có nguồn hy vọng và sức mạnh để chúng ta có thể kín múc, đồng thời có lời hứa sẽ đưa tới sự giải quyết cuối cùng.  Tất cả những điều đó là chính Chúa Giê-su!

         Khi bạn cảm thấy yếu đuối, hãy nhìn vào Chúa Giê-su.  Người đã sinh ra trong sự yếu đuối, nhưng Người đã thắng kẻ thù mạnh nhất.  Người biết chúng ta đang có nguy cơ bị phân tán, không phải vì cuộc sống chúng ta gặp nguy hiểm, nhưng vì cám dỗ quá mạnh mẽ khiến chúng ta mất sáng suốt và can đảm.  Theo cách này, chúng ta chẳng hơn gì các môn đệ Chúa đã chạy tản mát sau khi Chúa bị bắt.  Và như vậy, Chúa cũng nói với chúng ta cùng những điều Người đã nói với họ, là “Hãy can đảm lên, Thầy đã chiến thắng thế gian” (Gio-an 16:33).

         Chúa Giê-su đã đến trần gian để chúng ta có thể sống chân lý một cách vui vẻ, tự do và mạnh dạn, như Người đã sống.  Đó là điều đã lôi kéo người ta đến với Chúa.  Đó là điều đã làm cho những kẻ thù của Chúa phải thất vọng, vì cuối cùng họ biết rằng sẽ không bao giờ họ có thể thuyết phục được Người quay về hoặc thỏa hiệp với họ.  Cho nên Người cũng muốn chúng ta hãy sống như vậy.  Người hứa sẽ giúp chúng ta sống trong chiến thắng của Người mỗi ngày.  Vậy bạn hãy nhìn vào Người, vào ánh sáng Người chiếu tỏa trước mặt bạn.  Càng sống đức tin của bạn cách vui vẻ và tự do, bạn càng ít cảm thấy bị áp lực phải che giấu đức tin ấy.

         Chúa Giê-su đã chiến thắng.  Bạn hãy nhìn vào Đấng đã bị giết chết và đã khải hoàn.  Mặc dù hiện giờ bạn đang phải đối diện với chống báng, mặc dù hiện giờ bạn đang bị cám dỗ từ bỏ những chân lý bạn đang tin, bạn vẫn có thể trung thành như Mát-tít-gia và gia đình ông.  Phải, có những ngày khó khăn.  Nhưng bạn đừng thất vọng.  Bạn hãy nói với Chúa.  Bạn hãy xin Người giúp đỡ và khích lệ bạn.  Bạn hãy tin rằng nơi Chúa Ki-tô, bạn có một vị luật sư đang ngồi bên hữu Chúa Cha và cầu bầu cho bạn.  Bạn có một Đấng cứu chuộc đã sai Thánh Thần của Người đến để làm cho bạn được mạnh mẽ và ban cho bạn đức khôn ngoan và tự chủ, niềm vui và bình an cần thiết giúp bạn trung tín đến cùng.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin cho tâm hồn con đầy tràn sức mạnh và sự mạnh dạn của Chúa.  Xin ban cho con niềm vui và bình an của Chúa.  Lạy Chúa, con cần có sự khôn ngoan và tự chủ để có thể đứng vững hôm nay”.