Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:11-28

 

Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ:  “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến”.  (Lu-ca 19:13)

 

         Câu chuyện này có quen thuộc không?  Nó tương tự như câu chuyện dụ ngôn những yến bạc trong Mát-thêu chương 25, nhưng bản trong Tin Mừng Lu-ca có một số khác biệt.  Trong Mát-thêu, mỗi người đầy tớ được trao cho số bạc khác nhau để sinh lời.  Còn ở đây, mỗi người đầy tớ của ông chủ đều được trao cho một nén bạc.  Như thế một cách để nhìn vào dụ ngôn này là phải hiểu rằng Chúa Giê-su không nói đến những tài năng khác nhau Chúa ban cho mỗi người chúng ta.  Trái lại, Người đang nói về một điều gì đó Người ký thác cho tất cả các đầy tớ của Người:  sứ điệp Tin Mừng.  Đọc theo cách đó, bạn có thể nghe Lu-ca hỏi:  “Bạn sẽ làm gì với Tin Mừng?”

         Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta cũng nên ghi nhận là ông chủ không ra lệnh cho các đầy tớ phải sinh lời thật nhiều.  Ông chỉ bảo họ hãy lo làm ăn sinh lợi.  Chúa không đơn thuần xét nét việc làm của bạn, thí dụ bạn đã rao giảng Tin Mừng cho bao nhiêu người trong ba tháng năm nay.  Người lo lắng cho bạn, chứ không phải về năng suất của bạn.  Người có một kế hoạch đặc biệt cho bạn.  Có thể bạn không có chức vị để gặp gỡ hàng ngàn người, nhưng bạn có thể tiếp cận với một số người.  Mỗi người chúng ta có một vai trò trong công cuộc xây dựng Nước Chúa, và mỗi người chúng ta có một cách thức riêng để giúp cho “nén bạc” của sứ điệp Tin Mừng sinh lợi.

         Bạn có muốn biết ai là những người đầu tư tốt nhất cho nén bạc của họ không?  Đó là những người làm bạn hữu tốt.  Việc họ lo lắng quan tâm đến người khác và ước mong lắng nghe đã khích lệ những người này biết mở lòng đón nhận cho cuộc sống của mình.  Họ nâng đỡ và lo lắng cho người khác.  Họ sáng suốt nhìn thấy những vấn đề của người khác.  Làm việc trên căn bản tình bạn, họ không thấy cần phải “ép buộc” Chúa Giê-su bước vào những câu chuyện của họ giống như những người chào hàng.  Nhưng họ cũng không nhút nhát đến nỗi bỏ lỡ những cơ hội để chia sẻ tình yêu và sự chữa lành của Chúa.  Khi họ dấn thân vào công cuộc của Tin Mừng thì giống như một người bạn đối với một người bạn.  Và kết quả là họ giúp cho các người bạn có một đức tin sâu xa hơn.

         Trong vương quốc Thiên Chúa, chúng ta làm cho kho tàng phát triển bằng cách cho nó đi.  Vậy trong đời bạn, ai là những người bạn đang cần đến kho tàng bạn có hiện thời?

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã trao cho con Tin Mừng của Chúa.  Xin Chúa giúp con biết cho đi Tin Mừng ấy”.