Thứ Bảy tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 18:9-14      

 

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.  (Lu-ca 18:13)

 

          Bạn hãy lắng nghe cho kỹ cách Chúa Giê-su diễn tả hai người này khi họ cầu nguyện trong Đền Thờ.  Người Pha-ri-sêu “cầu nguyện với chính mình”, khoe khoang về đời sống hy sinh và hãm mình của ông ta.  Bạn có thể nhìn thấy ông ta vênh vang nói:  Tôi tốt lành quá đi!  Quả thực tôi vượt xa người thu thuế khốn nạn kia đang ở đằng sau tôi!  (Lu-ca 18:11-12).

          Ngược lại, Chúa Giê-su mô tả người thu thuế đang cầu nguyện do lòng ăn năn đích thực về tội lỗi mình.  Ông ta không bị thôi thúc do bất cứ ý thức tự mãn hoặc kiêu căng nào trong những sự chu toàn của mình.  Trái lại, dường như ông ta đã nhận thấy rằng chẳng có điều nào mình đã làm mà lại đúng cả.  Cho nên ông thú nhận mình cần đến lòng thương xót của Chúa:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lui-ca 18:13).

          Hai nhân vật này cho chúng ta một minh chứng cụ thể về những lời Chúa phán với ngôn sứ Hô-sê nhiều thế kỷ trước đó:  “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ” (Hô-sê 6:6).  Thiên Chúa muốn tình yêu và lòng trìu mến của chúng ta, trước hết và trên hết.  Không có lượng hy lễ hay việc lành nào đủ để giúp chúng ta làm đẹp lòng Chúa, mà chỉ có một tâm hồn mở rộng đón nhận Chúa Giê-su và ơn cứu độ Người đem lại cho chúng ta nhờ cái chết của Người trên thập giá.  Những việc chúng ta làm rất quan trọng đối với Chúa, nhưng tự chúng không bao giờ có thể làm cho chúng ta được nên công chính trước mặt Người.

          Trong khi người Pha-ri-sêu tỏ ra khoe khoang tự tin thì người thu thuế lại tỏ ra khiêm nhường thống hối và tín thác nơi Chúa.  Nếu chúng ta muốn trở về nhà và “đã được nên công chính” giống như người thu thuế – nghĩa là chúng ta cảm nghiệm được sự tự do bởi có mối tương quan sống động với Chúa – thì chúng ta phải bỏ đi lối tự mãn bướng bỉnh và đặt hết lòng tin vào Chúa Giê-su và vào sự công chính Người đã đem lại cho chúng ta (Lu-ca 18:14).

          Đây dường như là một mệnh lệnh tối cao, đồng thời có phần nào lý thuyết nữa.  Nhưng nếu bạn dành thì giờ cầu nguyện với Chúa và suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày, thì việc cảm nghiệm sự tự do ấy thế nào cũng được thực hiện.  Bạn sẽ khám phá ra rằng Chúa muốn làm nhiều hơn nữa, chỉ là để giúp bạn trở thành một người tôi tớ vâng lời.  Người muốn làm cho bạn trở thành bạn hữu của Người, bằng cách cất đi tội lỗi đã phân cách bạn với Người.  Nhưng quan trọng nhất, bạn sẽ thấy mình đang yêu mến Chúa để đáp lại.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã thương xót con là kẻ tội lỗi.  Xin cho đời con trở nên hữu dụng cho Chúa và làm cho danh Chúa được vinh hiển”.