Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 4:13, 16-18, 22

Lễ thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa.  (Rô-ma 4:16)

 

          Trong sách Sáng Thế, có một cảnh Thiên Chúa đem ông Áp-ra-ham ra ngoài vào một đêm trời đầy sao.  Bạn có thể tưởng tượng Chúa Cha, với vòng tay quàng vai một con người đang bối rối và nói với ông ta: "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không…  Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!" (Sáng Thế 15:5).  Chắc chắn phải rất bình tĩnh thì Áp-ra-ham mới tin nổi điều ấy.  Đã bao năm qua rồi kể từ khi Thiên Chúa hứa lần đầu tiên là sẽ ban cho ông con cháu, nhưng ông và bà Xa-ra vẫn chưa có con.  Tuy nhiên, Áp-ra-ham “tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính” (15:6).

          Nhiều thế kỷ sau, ban đêm Thiên Chúa đã đến thăm một trong những miêu duệ của Áp-ra-ham và cũng là một người đang bối rối.  Điều Thiên Chúa hứa với Giu-se còn khó tin hơn nữa:  người con được thành thai trong lòng Mẹ Ma-ri-a là “do quyền năng Thánh Thần” và người con ấy sẽ “cứu dân Người khỏi tội lỗi” (Mát-thêu 1:20, 21).  Thánh Giu-se có nghĩ đến tổ phụ Áp-ra-ham khi Ngài suy tư về điều này không?  Vì Ngài là một người Do-thái đạo đức am hiểu Kinh Thánh và coi Áp-ra-ham như gương mẫu, nên xem ra điều ấy rất có thể lắm.  Chắc chắn thánh Giu-se đã đáp lại Chúa, giống như một người con cháu đích thực của Áp-ra-ham:  Ngài đặt hết lòng tin vào Thiên Chúa và rồi hằng biểu lộ lòng tin ấy bằng đức vâng lời.

          Thánh Giu-se biết rằng mối tương quan của Ngài với Chúa được xây dựng trên nền móng của ân sủng mà ngài chỉ có thể lãnh nhận được nhờ đức tin.  Ông Áp-ra-ham cũng vậy, vì “ông vẫn trông cậy và vững tin,…vì ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện” (Rô-ma 4:18, 21).  Nhờ chấp nhận mầu nhiệm của kế hoạch Thiên Chúa dành cho đời Ngài, thánh Giu-se đã tiến hành trong kế hoạch Thiên Chúa cứu độ chúng ta.  Kết hiệp với lời thưa xin vâng của Mẹ Ma-ri-a, lời thưa xin vâng trong đức tin của thánh Giu-se đã thay đổi toàn thế giới!

          Thiên Chúa cũng có một kế hoạch cho đời bạn.  Kế hoạch đó có thể khiêm tốn và vô nghĩa so với kế hoạch dành cho thánh Giu-se, nhưng bạn đừng hiểu lầm, vì việc đáp lại của bạn mới quan trọng.  Bạn không biết lời thưa xin vâng của bạn sẽ đưa bạn đi tới đâu và Chúa sử dụng nó như thế nào.  Vậy bạn hãy cầu xin thánh Giu-se giúp bạn nhận lấy ân sủng Cha bạn muốn ban cho bạn.  Rồi giống như thánh Giu-se, bạn hãy ra đi trong đức tin để làm “kẻ thực hành lời” (Gia-cô-bê 1:22).

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con hồng ân là Con Cha và lời cầu bầu của rất nhiều yổ tiên trong đức tin.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con chấp nhận và hành động theo mọi ân sủng Chúa đã ban cho con”.