Chúa Nhật lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

Suy niệm Lu-ca 3:15-16, 21-22

 

Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.  (Lu-ca 3:16)

 

          Nói đến Chúa Giê-su chịu phép rửa, chúng ta nghĩ tới ba phép rửa khác nhau:  Chúa chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa chịu phép rửa trên thập giá và phép rửa trong Thánh Thần mà Chúa muốn làm cho chúng ta.

          Thứ nhất, khi Chúa Giê-su chịu phép rửa của ông Gio-an, Chúa cho thấy Người thực sự muốn hòa mình với chúng ta là những kẻ tội lỗi.  Như thánh Phao-lô giải thích, Chúa Giê-su trở nên tội nhân vì chúng ta, để trong Người “chúng ta được nên công chính” (2 Cô-rin-tô 5:21). Nhờ phép rửa, Người đã mặc lấy tội lỗi chúng ta và mang theo với Người cho tới ngày chết trên thập giá.

          Thứ hai, có phép rửa của Chúa Giê-su trên thập giá.  Đã có lần Người bảo các môn đệ:  “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lu-ca 12:50).  Khi ông Gia-cô-bê và Gio-an muốn Chúa Giê-su dành cho hai ông một chỗ đặc biệt trên trời, Người trả lời:  “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” (Mác-cô 10:38).  Người biết thập giá là tột đỉnh của tất cả những gì mà phép rửa trong nước đã khởi sự.  Mọi tội lỗi Người đã chấp nhận được đưa vào cái chết của Người, nên chúng ta mới được cứu chuộc!

          Nhưng phép rửa của Người không kết thúc trên thập giá.  Thứ ba, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Chúa Giê-su giờ đây muốn làm phép rửa cho hết thảy chúng ta “bằng Thánh Thần” (Lu-ca 3:16).  Người muốn chia sẻ với chúng ta hiệu quả phép rửa Người chịu bằng cách gìm chúng ta trong Thánh Thần của Người, giống như Người đã làm phép rửa cho các tông đồ tiên khởi trong ngày lễ Ngũ Tuần.

          Lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tự hỏi:  “Tôi có biết mình được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ phép rửa Chúa Giê-su đã chịu không?”  Và:  “Tôi biết thế nào về Chúa Thánh Thần?”  Như Thánh Thần đã ngự xuống trên Chúa Giê-su khi Người chịu phép rửa, cũng Thánh Thần này muốn ngự xuống trên chúng ta và ban sức mạnh giúp chúng ta sống đời sống thánh thiện.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chịu phép rửa vì con.  Giờ đây xin Chúa hãy đến và cho con được tràn đầy Thánh Thần của Chúa!”