Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:14-20

 

Sau khi ông Gio-an bị nộp  (Mác-cô 1:14)

 

          Ông Gio-an bị bắt là một tin quan trọng.  Một tin buồn.  Một tin đau lòng và đáng than trách.  Mặc dù tin ấy nói lên kết thúc sứ vụ của ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng chưa phải là hết đâu.  Ác tâm của vua Hê-rốt không thể làm ngưng lại kế hoạch của Thiên Chúa.  Ông Gio-an đã đến rao giảng tin mừng sám hối và tha thứ, và khi Hê-rốt bắt ông giam vào ngục, thì Chúa Giê-su đã tiếp tục công cuộc rao giảng của ông.            Người còn thêm vào công cuộc rao giảng ấy nữa.  Người tiếp tục lời ông Gio-an kêu gọi sám hối, nhưng Người còn loan báo:  “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” và kêu gọi mọi người “hãy tin vào Tin Mừng” (Mác-cô 1:15).

          Mỗi khi chúng ta phải đối diện với tin buồn, Chúa Giê-su khích lệ chúng ta “hãy tin vào Tin Mừng”.  Hãy tin vào Tin Mừng mặc cho những tin buồn và đáng than trách.  Bạn hãy để tâm và cảm xúc vào chân lý của Triều Đại Thiên Chúa.  Hãy nhắc nhở mình về mọi lời hứa và lời tuyên bố mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta:

          *  “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mát-thêu 28:20)

          *  “Ta sẽ không khi nào quên ngươi”.  (I-sai-a 49:15)

          *  “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó.  Nhưng can đảm lên!  Thầy đã thắng thế gian”.  (Gio-an 16:33)

          *  “Ta sẽ làm mọi sự nên mới”.  (Khải Huyền 21:5)

          Bạn hãy tin những lời này!  Hãy viết xuống và để ở nơi nào bạn có thể đọc được mỗi ngày.  Bạn hãy hứa như những lời này để làm cho chúng thành những “tin” giúp tư tưởng bạn đầy tràn và tâm hồn bay bổng.

          Những kế hoạch của Thiên Chúa không thể bị thất bại, mặc dù ông Gio-an có bị bắt, hoặc Chúa Giê-su phải chết, hay ma quỷ đầy ác tâm.  Mặc cho những nhà lãnh đạo, hoặc những âm mưu, mặc cho bất cứ tội lỗi hay bất hạnh nào trong đời bạn.  Bạn cứ tin vào tin vui:  bạn đã được tái sinh nhờ Bí tích Rửa tội, trong sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su, trong niềm hy vọng dược sống.  Thiên Chúa đang kỹ lưỡng chăm sóc đời bạn.  Nhờ tin vào Người, bạn có thể nắm chặt lấy những lời hứa của Người khi bạn cảm thấy thất vọng hay sợ hãi.  Chúa Giê-su đã dành cho bạn một chỗ trong vương quốc Người;  Người đã làm cho tin mừng trở thành hiện thực cho bạn.  Vậy bạn hãy để cho những chân lý này đi sâu vào tâm hồn, để bạn có thể được bình an giữa mọi khó khăn và phiền muộn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con chọn tín thác vào tin mừng hôm nay.  Con chọn tin rằng vương quốc Chúa đã gần, rằng Chúa chủ trị mọi sự và Chúa yêu thương con”.