Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.  (Mác-cô 11:24)

 

          Có rất nhiều lý do chính đáng để thắc mắc tại sao Chúa Giê-su đã nguyền rủa cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay.  Tóm lại, dường như cây vả chẳng làm điều gì sai quấy cả!  Nhưng câu chuyện này đề cập đến uy quyền của Chúa Giê-su hơn là về cây vả không sinh trái.  Câu chuyện nói về chúng ta phải làm sao sinh hoa trái cho Chúa – bằng cách tin thay vì nghi ngờ và bằng cách tín thác nơi Chúa thay vì nghĩ rằng chúng ta bị bỏ mặc một mình.

          Lập đi lập lại, Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải cầu nguyện cho những nhu cầu của họ.  Người bảo họ rằng không có gì là không thể đối với họ, chỉ cần họ có “đức tin bằng hạt cải” thôi, thì họ cầu xin điều gì sẽ được điều ấy (Mát-thêu 17:20; 21:22).  Người cũng nhắc nhở họ rằng nếu họ biết cung cấp cho con cái họ những gì cần thiết, thì Cha trên trời của họ cũng sẽ ban cho họ còn đầy đủ hơn thế (Lu-ca 11:11-13).

          Điều Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ ngày xưa, Người cũng nói với chúng ta hôm nay.  Thực vậy, chúng ta hãy vui mừng vì Người đã ban cho chúng ta cùng những quyền lợi và đặc ân mà các môn đệ tiên khởi đã được.  Nhưng còn những lần chúng ta thắc mắc “Tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện cho tình huống này mà sao Chúa vẫn giả điếc làm ngơ?” thì sao?

          Chúng ta chẳng bao giờ hiểu được tại sao Chúa lại như muốn trì hoãn nhậm lời chúng ta cầu xin.  Điều tốt nhất chúng ta có thể nói, đó là có những tình huống Cha chúng ta muốn chúng ta hãy tin rằng thế nào cuối cùng Người cũng sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp cho chúng ta (Rô-ma 8:28).  Sẽ có những lúc đòi phải có đức tin và kiên nhẫn.

          Đây là cốt lõi của vấn đề.  Bất kể xảy ra điều gì, chúng ta đều có thể tín thác Chúa, thậm chí cả lúc chúng ta không hiểu được Người.  Chúng ta có thể tin rằng vì là con cái Người nên chúng ta cứ mạnh dạn đến trước mặt Người và tin tưởng cầu xin bất cứ điều gì chúng ta cần, và Người sẽ nhậm lời chúng ta tùy theo đức khôn ngoan và thời giờ của Người.  Vậy hôm nay bạn hãy làm theo lời Chúa Giê-su dạy và hãy cầu xin Người với một chút đức tin thôi.  Người sẽ nhậm lời bạn vào đúng lúc và theo đúng cách.  Rồi tâm hồn bạn sẽ vui mừng.

 

          “Lạy Cha, con cùng với mọi người đọc bài suy niệm này hôm nay và con tin rằng hễ có hai hoặc nhiều người họp nhau lại nhân danh Cha, thì Cha ở với họ.  Xin cho những ơn phúc của Cha xuống trên chúng con.  Xin cho chúng con biết bắt đầu trông đợi những điều lớn lao do tay Cha ban cho chúng con”.