Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:5-17

 

Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi.  (Mát-thêu 8:8)

 

          Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay đã quen hành xử uy quyền của đế quốc Rô-ma đối với dân chúng Do-thái rồi.  Những người ở trong địa vị của ông có thể tịch thu tài sản của dân chúng và áp đặt họ đi lao động.  Là những sĩ quan của đơn vị quân đội Rô-ma, họ chỉ ra lệnh, chứ không yêu cầu.  Cho nên nếu xét theo quyền lực của một viên đại đội trưởng, người ta phải lấy làm lạ khi ông ta không ra lệnh đưa Chúa Giê-su đến nhà ông và bảo Người hãy chữa lành cho người đầy tớ của ông.

          Ngược lại, viên đại đội trưởng tỏ ra tôn trọng những ranh giới tôn giáo của người Do-thái.  Ông ta biết rằng theo luật Do-thái, hễ bước vào nhà người dân ngoại thì sẽ làm cho người ta ra ô uế.  Cho nên với một tinh thần tế nhị và một đức tin khiêm nhường, viên đại đội trưởng nài xin Chúa Giê-su cứ từ xa mà giúp đỡ ông chứ đừng đến nhà ông.  “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mát-thêu 8:8).

          Thật là một sự hứng khởi!  Bất kể chúng ta nghĩ mình đang ở đâu trong mối quan hệ với Chúa, chúng ta vẫn có thể đến với Người.  Ngay cả khi chúng ta thấy mình bất xứng, chúng ta vẫn có thể đến với Chúa Giê-su và xin Người dủ lòng thương xót chúng ta.  Việc viên đại đội trưởng gặp gỡ Chúa Giê-su cho chúng ta thấy Chúa ưu ái đón nhận những người có lòng khiêm nhường.  Thay vì đáp lại với thái độ giận dữ hoặc thiếu kiên nhẫn, Chúa lại ca ngợi đức tin của người ngoại giáo này.  Chúa còn tiếp tục đề cao đức tin của viên đại đội trưởng lên trên đức tin của nhiều đồng bào Do-thái nữa!

          Lần tới khi đến với Chúa trong cầu nguyện, bạn hãy cố gắng mang lấy thái độ của viên đại đội trưởng, nhưng đừng để cho sự khiêm nhường làm cho bạn ở xa Người.  Có thể bạn không hiểu được mọi sự, có thể bạn đang không ở chỗ đứng tốt nhất trên phương diện thiêng liêng, nhưng bạn vẫn có thể đến với Chúa.  Chúa Giê-su đang ở đó để đáp lại bạn với lòng yêu thương.  Dù Người là Thiên Chúa toàn năng, Người cũng sẽ gặp bạn ở mức độ của bạn.  Nếu Người đã bước vào nhà một người ngoại giáo và đích thân chữa lành cho đầy tớ của ông, thì chắc chắn Người sẽ không ngoảnh mặt đi với bạn đâu!

          Tình yêu thương xót là như vậy đấy.  Đó là một tình yêu chứa đựng lòng khiêm nhường của đôi bên:  về phía chúng ta, chúng ta nhận biết sự yếu đuối của mình trước mặt Chúa, và về phía Chúa, Người trải ra lòng thương xót cứu độ của Người!  Mỗi lần bạn lập lại lời của viên đại đội trưởng khi tham dự Thánh lễ, hãy quyết tâm củng cố sứ điệp này.  Chúa Giê-su sẽ chăm nom cho những nhu cầu của bạn.  Người sẽ tha thứ tội lỗi bạn.  Người sẽ lấy lòng khiêm nhường và ưu ái của Ngươi mà đáp lại sự khiêm nhường của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy gặp con trong sự yếu đuối của con.  Hôm nay con cần Chúa giúp đỡ, và con tin Chúa sẽ nhậm lời!”