Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô

 

Suy niệm Thánh Vịnh 34:2-9

 

Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Ngài.  (Thánh Vịnh 34:4)

 

          Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô gặp nhau chỉ ít lần thôi và những lần gặp gỡ ấy cũng chẳng có gì là thân thiện cả.  Thí dụ bạn có thể đọc Ga-lát 2:11-14 để thấy điều ấy.  Mặc dù cá tính hai người đều mạnh mẽ và bất đồng, nhưng cả hai đều chia sẻ cùng một ơn gọi và sau những xung đột thì Chúa lại đem họ về với nhau trên cùng những bước đường trong sứ vụ.  Đúng vậy, những điểm song song giữa hai vị thật là lạ lùng!

          -  Cả hai đều là những vị rao giảng mạnh mẽ, vì lời các ngài đã giúp cho người nghe trở lại.

          -  Cả hai đều bị bách hại, bị cầm tù và được thả ra khỏi nhà tù cách lạ lùng.

          -  Cả hai đã nghe Chúa phán trong những thị kiến làm thay đổi hướng đi sứ vụ của các ngài.  Trong cả hai trường hợp, Chúa đều chuẩn bị một người nào đó để đón tiếp các ngài vào sứ vụ mới này.

          -  Cả hai đã có đặc ân chữa lành bệnh tật.  Dân chúng tuốn đến với các ngài, đến nỗi họ trải khăn ra để chạm đến các ngài.

          -  Cuối cùng, mỗi người đều chịu tử đạo tại Rô-ma.  Phê-rô bị đóng đinh ngược vào thập giá, còn Phao-lô vì là công dân Rô-ma nên bị chém đầu.

          Phải, các ngài có cá tính rất khác nhau.  Phải, các ngài thường thi hành sứ vụ cách thức khác nhau.  Nhưng hai vị tông đồ này có một mẫu số chung:  cả hai đều tận hiến đời mình để rao giảng Chúa Ki-tô cho mọi dân tộc.

          Lời triệu gọi của Chúa không có gì khác biệt ngày nay.  Trong giáo xứ của bạn, có lẽ có nhiều người không hợp với nhau.  Có lẽ hội đoàn này không thuận với hội đoàn kia.  Bản thân bạn cũng cảm thấy không thoải mái với một số anh chị em đang theo Chúa Ki-tô khác với cách thức của bạn.

          Nhưng chúng ta hãy học với thánh Phê-rô và thánh Phao-lô.  Những khác biệt của chúng ta không phân cách chúng ta với nhau.  Tất cả chúng ta đều cố gắng phụng sự Chúa và theo Người hết sức có thể.  Chúng ta có thể theo Chúa cách khác nhau, nhưng chúng ta cùng trên một con đường.  Vậy chúng ta hãy chúc phúc cho nhau và nâng đỡ nhau trong cầu nguyện!

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho mọi người của Chúa, nhất là những người khác biệt với con.  Xin Chúa giúp con nhận ra rằng hết thảy chúng con đều quan trọng đối với kế hoạch của Chúa”.