Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm Do-thái 11:1-2, 8-19

 

Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng.  (Do-thái 11:1)

 

          Những người nổi tiếng trổi vượt trong lãnh vực của họ cũng được coi là những người viết sách.  Những người như Frederick Taylor và Peter Drucker “đã viết sách” về việc quản trị tân thời.  Những người như nhạc sĩ Bach, Beethoven, và Mozart “đã viết sách” về âm nhạc cổ điển.  Những chính trị gia như Abraham Lincoln và Václav Havel “đã viết sách” về nghệ thuật lãnh đạo trong chính phủ.

          Theo cách riêng của Người, Chúa Giê-su “đã viết sách” về sống với Thiên Chúa.  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng:  “Chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Do-thái 10:10).  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần – chỉ một lần là đủ.  Lại nữa, chúng ta sẽ trưởng thành trong đức tin chỉ khi nào chúng ta tiếp tục đón nhận “Chúa Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế”.

          Khi tác giả thư Do-thái gọi đức tin là “bảo đảm cho những điều ta hy vọng”, ngài muốn nói đến một thứ hình thức thể hiện luôn tiếp diễn và mỗi lúc một sâu xa hơn tất cả những gì mà Chúa Giê-su đã chiến thắng đem lại cho chúng ta (Do-thái 11:1).  Đức tin của chúng ta là để được sống động và linh hoạt, có thể tăng triển khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào trong cuộc sống mình.

          Mỗi Thánh lễ là một cơ hội để chúng ta thực hiện điều ấy.  Khi rước lễ, chúng ta xin Chúa Giê-su mở mắt chúng ta để nhận biết tình yêu và đức khôn ngoan của Người cách mới mẻ hơn và sâu xa hơn.  Chúng ta xin Người giúp chúng ta thể hiện những mầu nhiệm này một cách trọn vẹn hơn.  Là Đấng Cứu Độ đầy yêu thương, chắc chắn Chúa sẽ làm điều ấy.

          Đồng thời việc chúng ta đáp lại Chúa Giê-su phải được kéo dài vượt qua cả lúc chúng ta rước lễ nữa.  Việc đáp lại ấy phải thúc đẩy chúng ta bước theo Người suốt cả ngày, hết sức cố gắng ở bên cạnh Người khi vui cũng như lúc buồn.

          Vậy chúng ta làm thế nào để đáp lại ơn Chúa ngày hôm nay?  Bằng cách nhìn lên thánh giá trong Thánh lễ và thưa với Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa”.  Bằng cách cầu xin Chúa Giê-su ban đức tin để giúp bạn hưởng những phúc lành trong cuộc sống và vượt qua những khó khăn.  Bằng cách thưa với Chúa Giê-su:  “Con tin rằng Chúa đã chuẩn bị cho con một thành thánh trên trời”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tin vào Chúa mỗi ngày và mọi ngày”.