Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm Do-thái 12:1-4

 

… mắt hướng về Đức Giê-su.  (Do-thái 12:2)

 

          Vào một thời điểm trong cuộc hành trình của Ít-ra-en tiến về Đất Hứa, Thiên Chúa đã truyền cho họ hãy đúc một con rắn bằng đồng rồi treo cao trên một cây cột.  Như thế, hễ ai bị rắn độc cắn đều có thể hướng mắt nhìn vào con rắn đồng thì sẽ được sống (Dân số 21:8-9).  Cũng vậy, Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô:  “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Gio-an 3:14-15).

          Trên bình diện nào đó, hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su là một hành vi thể lý.  Chúng ta nhìn lên thánh giá treo trong nhà thờ hay ở nhà, mỗi hình ảnh đều làm cho chúng ta đầy khâm phục.  Trên bình diện sâu xa hơn, tác giả thư Do-thái xin chúng ta hãy hướng “con mắt thiêng liêng”, tức con mắt tâm hồn, nhìn vào Chúa Giê-su, để chúng ta có thể giao tiếp với tâm trí của Chúa Ki-tô.

          Khi hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu dịu hiền của Người yêu thương chúng ta.  Người biết rõ chúng ta.  Người không khi nào coi thường, đe dọa hoặc chối bỏ chúng ta.  Người luôn mời gọi chúng ta:  “Hãy đến cùng Ta… Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28).

          Khi hướng mắt nhìn lên Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nghe Chúa dạy rằng chúng ta có thể tin tưởng nơi Người.  Chúng ta sẽ nghe Người nói:  “Lời của Ta vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời” (1 Phê-rô 1:25).  “Ơn cứu độ của Ta vĩnh viễn” (Do-thái 7:24-25).  “Tình yêu của Ta bền vững muôn đời” (Giê-rê-mi-a 31:3).  “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc của Ta không hề thay đổi” (Gia-cô-bê 1:17).  Và “Chính Ta là Đức Chúa, Ta không hề thay đổi” (Ma-la-khi 3:6).

          Vậy hôm nay bạn hãy hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su, để sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên sức mạnh cho bạn.  Cũng như ông Mô-sê, bạn hãy cố gắng sống trong sự hiện diện của Chúa (Xuất Hành 33:13-15).  Giống như vua Đa-vít, bạn hãy thú nhận mình không thể sống mà không có Chúa ở cùng (Thánh Vịnh 27:8).  Bạn sẽ thấy thời giờ bạn ở bên Chúa Giê-su là thời gian quan trọng nhất ngày.  Tại sao?  Vì như Chúa Giê-su đã hứa với ông Ni-cô-đê-mô, bạn sẽ thấy mình được đưa lên tận trời cao!

 

          “Lạy Chúa, con đăm đăm nhìn vào Chúa.  Chúa là Đấng ban cho con đức tin và làm cho đức tin ấy nên hoàn hảo”.