Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:31-37

 

Lời ấy là thế nào?  Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất.  (Lu-ca 4:36)

 

          “Lời nói mạnh hơn gươm đao” là câu nói chúng ta có thể dùng để mô tả bài Tin Mừng hôm nay.  Khi Chúa Giê-su trừ tà thần ô uế, dân chúng đã kinh ngạc vì lời của Người lại có sức mạnh đến như thế.  Người không lấy thân xác để chiến đấu với tà thần hoặc sử dụng lời chúc dữ hoặc lời tuyên bố nào đó:  nhưng Người truyền một mệnh lệnh đơn giản.  Người chỉ mất mấy giây đồng hồ, và Xa-tan đã phải cao chạy xa bay, còn đám dân chúng thì nhìn xem trong thái độ kinh ngạc.

          Câu chuyện cho chúng ta thấy những lời của Chúa Giê-su mạnh mẽ biết chừng nào.  Rồi việc câu chuyện này được giữ lại trong Kinh Thánh đã nhấn mạnh đến mọi lời của Chúa Giê-su được thu góp lại trong Kinh Thánh.  Từng lời ấy của Chúa đều có sức mạnh xua trừ ma quỷ, làm mềm mại các tâm hồn và chữa lành mọi vết thương.  Đó là những lời chúng ta nghe hằng ngày trong Thánh lễ.  Đó là những lời chúng ta đọc mỗi khi cầm cuốn Kinh Thánh lên.  Đó là những lời chúng ta thuộc nằm lòng khi còn bé.  Bây giờ những lời ấy dành cho chúng ta, nên chúng ta hãy mở lòng đón nhận!

          Bình thường giờ cầu nguyện của chúng ta và việc đọc Kinh Thánh đều đánh động tâm hồn chúng ta.  Chúng ta có được những soi sáng mới về tình yêu Thiên Chúa, hoặc chúng ta được đánh động để thống hối hoặc làm việc thờ phượng.  Nhưng còn một phương diện khác về những lời của Chúa Giê-su:  đó là sức mạnh khi chúng ta nói những lời ấy với người khác, và còn mạnh hơn nữa khi chúng ta sống những lời ấy ngày nọ qua ngày kia.  Chính sức mạnh của lời Chúa đã bẻ gẫy xiềng xích cho những ai bị tội lỗi và sợ hãi trói buộc.

          Chúa Giê-su chẳng tuyệt vời sao?  Người không chỉ đến một lần thôi và nói cho chúng ta biết những chân lý, rồi đợi chúng ta tự động hiểu và sống những lời của Người.  Nhưng Người làm cho lời Người đầy tràn ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa, để chúng không khi nào mất hiệu lực.  Người thở Thánh Thần vào những lời của Người, để bất kỳ chúng ta cầu nguyện hoặc sống những lời ấy bao nhiêu lần, thì vẫn có được thêm ân sủng cho đời sống chúng ta.  Chúng ta cũng thấy những ân sủng ấy tràn dâng từ chúng ta sang đời sống những người khác.

          Thực vậy, nhưng lời của Chúa không khi nào trở về với Người mà không mang lại kết quả (I-sai-a 55:11)!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nói lời của Chúa cho con.  Con cảm tạ Chúa vì sức mạnh của lời Chúa thay đổi cuộc sống của chúng con”.