CHUỖI MÂN CÔI

 

Tràng hoa trăm rưởi con dâng.

Run run lẩm nhẩm, lời kinh con cầu.

Hoa Vui ý hợp tâm đầu.

Dang tay bắt bóng, bảy mầu quay quay.

Hoa Thương khổ nhục hàng ngày.

Hoa Mừng sống lại, hoa này thơm hương.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi