KÍNH NHỚ

            CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

 

Nhớ thuở xưa thời Minh Mạng-Tự Đức

Vua bạo tàn cưỡng bách đạo giáo dân

Cấm muôn người thờ kính Chúa nhân trần

Cấm truyền bá tôn vinh đấng từ ái

 

Lệnh vua ban, ai người phạm sai trái

Bị đọa đầy nhục khổ hình điêu linh

Bị xử trảm, lăng trì nát thân mình

Bị lửa thiêu nung nóng đau thê thảm

 

Kính phục thay! Bậc hiền nhân dũng cảm

Chết vì yêu, vì Chúa đấng tối cao

Mặc tâm can hồng huyết đổ tuôn trào

Không e ngại bao cực hình tàn bạo

 

Lòng kiên cường oai phong tử vì đạo

Đáng noi gương dũng khí bậc anh hùng

Quyết một lòng son sắt vẹn chữ 'trung'

Trọn một đời yêu Chúa không bội phản

 

Kề lưỡi hái tử thần cũng không cản

Không chuyển lay bôi xóa mờ đức tin

Tình yêu Chúa hồn tim đã khắc in

Muôn muôn đời tin cậy Ngài bất diệt

 

Một trăm mười bảy vị Thánh quốc Việt

Trên thiên đình hưởng nhan Chúa uy nghi

Xin cho con tâm lòng mãi tạc ghi

Gương các Thánh giữ đức tin bền vững.

 

                              Hoài Thương

                                02-11-04

Mục Lục
Trở Về Trang Nhà