Cha ơi! Xin đoái thương

 

Xin cho con lòng từ bi bác ái

Để biết cảm rung trước những khóc than

Không lạnh lùng chối từ lời nài van

Lời kêu gào muôn hồn nơi thẳm vực

 

Bao linh hồn chịu giam cầm chờ chực

Hằng khát khao mong thánh lễ cầu kinh

Mong người người thương chia sớt hy sinh

Đền nợ, tùy theo công bằng luật Chúa

 

Muôn linh hồn đớn đau trong biển lửa

Từng phút giây mong mỏi vào Nước Trời

Cha trên Thiên Đình luôn thấu nghe lời

Mong vạn hồn thoát luyện hình tăm tối

 

Xin cho con biết lánh xa tội lỗi

Sống đạo đức hiền làm sáng danh Cha

Hối tiếc vô vàn để lãng quên Cha

Để thấu biết Cha thương con vô kể

 

Xin cho đời con như chiên hiến tế

Đưa bao hồn lưu đầy đến bên Cha

Thỏa lòng nhân ái Mẹ Maria

Cùng các Thánh Thiên Thần trên Thiên Quốc

 

                         Kim Hoàng

                         11-15-07


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống