Thành Tâm Xám Hối

 

 

 

Con biết rằng: mình chỉ là tro bụi

Rồi xác thân sẽ trở về bụi tro

Xin hãy giúp con quẳng gánh âu lo

Tìm nước trời qua chặng đường gian khó

 

Theo vết máu đường Calve khốn khổ

Đền lỗi lầm xúc phạm đến Chúa Trời

Phạm đến lòng từ ái Chúa Ba Ngôi

Đến thánh danh Ngài uy linh cao cả

 

Chúa ơi đoái nhìn thân con hèn hạ

Sắp mình nhận tội cầu Chúa thứ tha

Xin vì lòng thương xót Chúa hải hà

Xóa sạch tội con tuôn ơn thánh hóa.

 

                                 Kim Hoàng

                                 02-22-2010


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống