TIỆC THÁNH

 

Chúa ban  Bí tích muôn đời

Cử hành Thánh Thể mọi thời uy linh

Tiệc Ly trao hiến thân mình

Cùng nhau “ Bẻ Bánh “ chân tình thâm sâu

Lệnh truyền cúi lạy tâm đầu

Tôn thờ, chúc tụng, khẩn cầu,  nài van

Nhiệm Mầu Thánh Thể Ân Ban

Đức tin tuyệt đối toả lan sáng ngời

Dưỡng nuôi Thịt Máu Con Người

 

Hy sinh hiến tế tuyệt vời bao la

Tình Yêu cao quí chan hòa

Trung tâm đời sống cho ta sinh tồn

Siêng năng trọn cả xác hồn

Hăng say đáp trả vẹn tròn đời con.


Mục Lục