THÁNH THỂ

VƯỢT QUA

 

 

Tình Yêu Thánh Thể “ Vượt Qua “

Giêsu vâng ý Chúa Cha an bài

“ Vượt Qua” hiến lễ Ngôi Hai

Bánh ban sự sống Lời Ngài không sai

“Ở trong” kẻ ấy hoài hoài

Bảo tồn phát triển lâu dài …dài lâu

Trường sinh cứu độ nhu cầu

Tâm hồn trong sáng hãy mau đáp lời

Đức Vua thiết đãi gọi mời

Siêng năng tham dự “ Tiệc Trời “ thánh ân


Mục Lục