THÁNH THỂ

GIAO ƯỚC MỚI

 

 

Ước Giao huyết thống linh hồn

Yêu thương sức sống chung nguồn giới răn

Kết liên không thể cách ngăn

Bạn bè nghĩa thiết cùng ăn đồng bàn

Tiệc Ly dấu ấn hồng ân

Chén Giao Ước Mới trao ban diệu vời

Giêsu đổ máu cứu đời

Con chung một Đức Chúa Trời cậy trông

Anh em huyết nhục hiệp thông

Tình Yêu Giao Ước đại đồng nhân sinh

 

Mục Lục