THÁNH THỂ

LÀ SỰ HIỆP NHẤT

 

Giêsu Thủ Lãnh mẫu gương

Chuyên cần cầu nguyện toả hương thơm nồng

Chung phần một bánh hiệp thông

Tăng sinh hoa trái cộng đồng vươn nhanh

Như thân liên kết cây cành

Cử hành Thánh Thể chân thành ăn năn

Sống ơn hiệp nhất khuyên răn

Loại trừ  ghen ghét, thù hằn… coi khinh

Chết đi ích kỷ  chính mình

Thuận hoà bác ái công bình nơi nơi.

 


Mục Lục