THÁNH THỂ

SINH ĐỘNG

 

 

Cử hành Thánh Thể tôn thờ sao ?

Huyền nhiệm siêu hình trí thức trao

Thấu hiểu và thi hành luật dạy

Cộng đoàn vươn tới  đỉnh trời cao

 

*

 

Tự do con Chúa sống như sau :

Chủ thể - tương liên ta đặt đầu

Linh thánh tình thương gieo muôn lối

Bình an sâu thẳm tâm trao nhau.

 


Mục Lục