DI CHÚC CỦA BA

 

Con ơi nhớ lấy điều này

Làm người phải biết ăn ngay ở lành

Con đừng theo thói gian manh

Mât đi phẩm chất hại thanh danh mình

Con nên sống thật chân tình

Chân tình ngay cả chính mình nghe con

Chớ nên thấy méo bảo tròn

Thấy tròn bảo méo thấy non bảo gìa

Trời ban con có tài ba

Đừng dùng tài ấy để mà hại ai

Dẫu cho con thật có tài

Tài mà thiếu đức hoạ tai khôn lường

Đức tài lại phải khiêm nhường

Trên thời kính trọng dưới thương đỡ đần

Gặp ai đói rách cơ bần

Con nên rộng rãi bớt phần đem cho

Khi con chức trọng quyền cao

Hãy dùng quyền chức làm sao lợi người

 

Con ơi cố nhớ sự đời

Đá bia mờ nhạt miệng người trơ trơ

Gặp ai có đến cậy nhờ

Đừng vì chút việc ơn vơ đầy mình

Làm gái phải giữ tiết trinh

Trai thời phải giữ chung tình nghe con

Tình làng nghĩa xóm giữ tròn

Sống mà ích kỷ thì còn ra chi

Gặp ai gây gỗ điều gì

Con nên nhường nhịn ắt thì ích hơn

Con đừng hở tí giận hờn

Đừng mê ăn uống , rượu cơn, bạc ghiền

Thua người con chớ than phiền

Sinh lòng ghen ghét tì hiềm người ta

Khuyên con hãy biết vị tha

Một điều chịu nhịn sinh ra chín lành

Bấy lời DI CHÚC chân thành

Ba làm TÀI SẢN để dành các con.

 

ĐVBD Thiên Phước 25.05.04

ĐÌNH VĂN