St. HILARIÔ BỔN MẠNG CỤ CỐ

 

 

Con người phát xuất từ đâu ?

Hilariô thắc mắc đào sâu  miệt mài

Kiếùm tìm hạnh phúc lâu dài

Nhiệm Mầu Thiên Chúa an bài tối cao

Công trình sáng tạo xiết bao !

Trí khôn thấu hiểu làm sao suy tường ?

Nhớ lời Chân Lý soi đường

Say mê Kinh thánh mẫu gương đặt nền

Puotiers địa Phận lưu tên

Ariô lạc giáo nổi lên khắp miền

Lưu đầy gian khổ trung kiên

“ Ba Ngôi “ khảo luận rao truyền danh vang

Đức tin bảo vệ vững vàng

Phá tan lạc thuyết kinh hoàng lo âu

Giỏi thông Kinh thánh làu làu

Chuyên cần sám hối nguyện cầu hiệp thông

Cuộc đời thánh đức thơm nồng

Về trời chiếu sáng một luồng ánh quang.

Khuất Dũng