CÂU ĐỐI XUÂN  2006

 

 

CÂU SỐ 1

 

TÂN         PHÚC

XUÂN       LỘC

NĂNG       TÍN

GẪM        TRUNG

SUY         SỐNG

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN

 

CÂU SỐ 2

 

 

TÂN         PHÚC

XUÂN       LỘC

ĐỨC         KIÊN

HẠNH       TRUNG

YÊU         SỐNG

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN

 

CÂU SỐ 3

 

TÂN          ĐỨC

XUÂN       ÁI

PHÚC       TRUNG

LỘC         THÀNH

GIEO        SỐNG

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN

 

 

CÂU SỐ 4

 

THÁNG     NĂM

NGÀY       MỚI

NĂNG       THỰC

GẪM        THI

SUY         SỐNG

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN

 

 

CÂU SỐ 5

 

NGHE       SỐNG

VÂNG       TÍN

GIỮ          TRUNG

THỰC       VINH

HÀNH       PHÚC

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN

 

CÂU SỐ 6

 

 

LẮNG       TRUNG

NGHE       TÍN

SUY         THỰC

GẪM        THI

YÊU         SỐNG

LỜI          CHỨNG

CHÚA       NHÂN