ƯỚC NGUYỆN  ĐẦU  XUÂN

 

 

XUÂN  đến thêm tươi thắm cộng đoàn

VỀ  đây dâng Chúa dạ hân hoan

KÍNH  cẩn xin Ngài ban ơn phúc

CHÚC  khen ca tụng Đấng Thiện Toàn

GIA  đạo xin Ngài cho yên ấm

ĐÌNH  bao cuộc chiến mãi can qua

HẠNH  ngộ duyên lành xin nối kết

PHÚC  vinh tưới gội xuống muôn nhà

ÂN  Thánh tuôn tràn trên Giáo Hội

LỘC  Trời nở rộ tựa muôn hoa

TOÀN  vẹn xác hồn thêm mạnh mẽ

NĂM  mới yêu thương sống kết đoàn

 

Thanh  Phương

Xuân Bính Tuất, 2006


Mục Lục