ANH SANG I

Lay Chua, Chua a bao vi cac mon e rang: " Chung con phai nen anh sang cho the gian".

Anh sang soi thau va lan ra khong g can ngan c. Anh sang xuyen vao tat ca nhng g khong lam chng ngai no. Anh sang reo rac khap ni s vui mng, v chnh no ban s song.

Lay Chua, xin giup con nen anh sang cho i: cho con thong s song va s vui mng en khap moi ni, moi ngi, bi v i song con a c ti n di Anh Sang cua n ngha thanh.

c g con c nen "con s song" nh Chua a ao c, ngha la nhiet thanh hn, dan d hn, khac phuc con cai cua s toi tam.

c g i con nh mot vung anh sang e hng dan ve cho Chua nhng linh hon ang tm kiem Chua.

Rabboni, 220


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha