Lôøi Nguyeän Hieäp Nhaát Yeâu Thöông

Laïy Chuùa, ñeå Tình Yeâu Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu ñöôïc muoân ngöôøi bieát tôùi, xin Chuùa thöông ban cho chuùng con nhöõng hoàng aân:

- Bieát AÂn Haän Hoái Tieác vì ñaõ noùi hoaëc laøm cho ngöôøi khaùc phaûi ñau buoàn caùch naøo ñoù; bieát vui möøng vì ñaõ giuùp tha nhaân bôùt khoå ñau vaø buoàn phieàn.

- Xin ban cho chuùng con tính Meàm Deûo, ñeå chuùng con yù thöùc ñöôïc mình yeáu ñuoái, caàn ñöôïc ngöôøi khaùc giuùp ñôõ hôn laø chính chuùng con gaây phieàn haø, hoaëc coù thaùi ñoä khinh khi ngöôøi khaùc.

- Xin ban cho chuùng con tính Ngay Thaúng, bieát toân troïng chaân lyù, ñeå khoâng bao giôø chuùng con hieåu theo nghóa xaáu, ñieàu maø ai ñoù ñaõ laøm phieàn loøng chuùng con.

- Xin ban cho chuùng con tính Ñôn Sô, ñeå giuùp ngöôøi khaùc deã soáng beân chuùng con, vaø chuùng con khoâng trôû neân gaùnh naëng cho nhöõng ai ñang soáng gaàn.

- Xin ban cho chuùng con moät taám loøng Haêng Haùi Vui Töôi, ñeå chuùng con luoân côûi môû vôùi nhöõng ai gheùt boû, ghen tò, phaân bì vôùi chuùng con.

- Xin ban cho chuùng con moät taám loøng Khieâm Toán, ñeå chuùng con khoâng trôû neân cöùng coûi, baát chaáp nhöõng lôøi chæ daïy, nhöõng lôøi pheâ bình, nhöõng lôøi keát aùn khaét khe töø moïi phía.

- Xin ban cho chuùng con moät taám loøng Quaûng Ñaïi, ñeå chuùng con bieát chòu ñöïng vaø ñoùn nhaän nhöõng ai coù oùc heïp hoøi coá chaáp, ích kyû ñeán ñoä khoâng ai chòu noåi.

- Xin ban cho chuùng con moät YÙ Chí Vöõng Vaøng, ñeå chuùng con kieân taâm, daàu coù meät moûi, daàu coù gaëp thaùi ñoä voâ ôn, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chuùng con ñaõ taän tình giuùp ñôõ.

- Xin ban cho chuùng con moät taám loøng Quaû Caûm, chòu ñöïng tha nhaân moät caùch laâu beàn, ñeå giuùp hoï ñöôïc bình an haïnh phuùc, daàu cho hoï coøn yeáu ñuoái vaø khuyeát ñieåm.

- Xin ban cho chuùng con ôn Soáng Chöùng Taù cho Chuùa, ôû khaép moïi nôi vaø vaøo moïi luùc, ñeå chung quanh chuùng con khoâng moät ai phaûi chaùn naûn, phaûi ngaõ loøng do loãi chuùng con ñaõ gaây ra.

- Xin ban cho chuùng con bieát Deø Daët, ñöøng voäi pheâ phaùn khi khoâng coù thaåm quyeàn, khi chöa coù ñuû baèng chöùng; vaø neáu coù phaûi pheâ phaùn, thì phaûi thaän troïng caân nhaéc töøng lôøi, vaø nghieâng veà söï khoan haäu nhaân töø.

- Xin ban cho chuùng con ôn Saùng Suoát, ñöøng deã tin vaøo ñieàu xaáu, maø ngöôøi ta ñaõ noùi veà keû vaéng maët; nhaát laø bieát cöông quyeát khoâng keå laïi cho ai nhöõng ñieàu xaáu ñaõ loït vaøo tai chuùng con.

- Xin ban cho chuùng con moät Ñöùc Tin Nhaïy Caûm, ñeå coù theå khaùm phaù ra, Chuùa ñang aån mình trong moät ngöôøi naøo ñoù tröôùc maët chuùng con, sau löng chuùng con, beân caïnh chuùng con, ñeå chuùng con bieát chín chaén trong lôøi noùi, trong cöû chæ vaø taâm tình.

- Sau heát, trong moïi söï, vôùi moïi ngöôøi, xin Chuùa daïy chuùng con bieát Laéng Nghe, bieát teá nhò phaùn ñoaùn theo yù toát cho ngöôøi khaùc, vaø saün saøng tha thöù boû qua nhöõng loãi laàm cuûa hoï, vì Chuùa cuõng luoân ñoái xöû vôùi chuùng con nhö theá, maø coøn hôn theá nöõa.

- Laïy Chuùa, xin luoân toû ra cho chuùng con: Chuùa laø Chuùa cuûa tình Yeâu Thöông vaø Hieäp Nhaát. Chuùa haèng nhaän lôøi cuûa nhöõng ñöùa con ñang tha thieát naøi van, maø cho chuùng con nhöõng ôn chuùng con vöøa xin. Chuùng con xin taï ôn Chuùa muoân ñôøi. Amen.


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha