MẦU NHIỆM VƯỢT QUA



(Ga 12,23)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Trước mắt loài người,
việc Chúa chịu chết trên thập giá
là một biến cố thảm bại và ô nhục,
nhưng sự thật đó lại là giờ Chúa được tôn vinh.

Chúa được tôn vinh
vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự dữ, sự chết,
bằng cách hy sinh mạng sống mình.

Đó cũng chính là mầu nhiệm Vượt Qua
trong đời con để cùng được tôn vinh với Chúa.

Nhưng nhiều khi
con chỉ lo vượt qua những trở ngại phàm tục,
không lo vượt qua những trở ngại thiêng liêng;

lo chinh phục và chiến thắng người khác,
không lo chinh phục và chiến thắng chính mình;
lo thành công về tiền tài danh vọng,
không lo thành công trên đường đức hạnh.

Hằng ngày, hằng tuần, con được tham dự
vào việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua,
nhưng con chưa tha thiết sống mầu nhiệm đó.

Xin cho con đặt mình trước mặt Chúa,
trước mầu nhiệm ân sủng
mà Chúa đã thực hiện cho con,
để con biết hiện thực hóa mầu nhiệm Vượt Qua
của Chúa trong chính cuộc sống mình. Amen.


Cầu Nguyện Tổng Quát