LỜI CẦU CỦA LINH MỤC TRONG THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con được tuyển chọn giữa muôn người để cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu rỗi nhân loại, dù chúng con cảm thấy bất xứng, nhưng chúng con tin vào lời Chúa:” Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…”( Ga 15, 16 ).

Và chúng con cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Chúa dành cho chúng con:” Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dậy” ( Ga 15, 14 )

Rồi Chúa lại nói tiếp:” Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết “ ( Ga 15, 15 . Chúa yêu thương chúng con, những linh mục yếu đuối của Chúa, những con người được nâng lên từ bụi tro, những con người không là gì trước mặt Chúa. Lời Chúa quả đã làm cho chúng con yên tâm và hạnh phúc vô cùng vì Chúa đã yêu chúng con mỗi người, chứ không yêu chung chung như những con số, Chúa yêu từng người, gọi tên từng người, hy sinh và thí mạng sống cho từng người :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu” ( Ga 15, 13 ). Chúa đã yêu nhân loại, yêu con người, yêu mỗi người chúng con bằng một tình yêu tự hiến. Chính cái chết trên thập giá là lời nói tuyệt đỉnh của tình yêu thương Chúa dành cho thế giới, cho nhân loại, cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Tuy chúng con ý thức rõ ràng, con người chúng con yếu hèn, tội lỗi, nhưng Chúa đã chọn chúng con, Chúa sẽ bảo tồn chúng con và ban sức mạnh cho chúng con:” Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta “ ( Ga 17, 11 ) và Chúa Giêsu nói tiếp :” Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho Con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh” ( Ga 17, 12 ). Chúa đã sai chúng con đi khi ban bình an cho chúng con và ban Thánh Thần cho chúng con:” Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em “ ( Ga 20, 21 ). Khi sai các môn đệ và sai chúng con đi, Chúa đã căn dặn chúng con nhiều điều vì Chúa quá rõ sự thù địch, bội phản của thế gian :” Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước “ ( Ga 15, 18 ). “ …Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em…”( Ga 16, 20 ). Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và sứ vụ của chúng con, chúng con thi hành lệnh truyền của Chúa:” Điều Thầy truyền dậy anh em là hãy yêu thương nhau” ( Ga 15, 17 ). Chúng con tin và phó thác hoàn toàn vào bàn tay uy quyền của Chúa :” …Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian” ( Ga 16, 33 ). Chúng con được sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ, chúng con can đảm loan báo Đức Kitô chết và phục sinh:” Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất tự Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu “ ( Ga 15, 26-27 ).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con các linh mục của Chúa, ra đi rao giảng sự ăn năn sám hối như thánh Gioan Baotixita xưa đã làm ( Lc3, 3 ). Cũng noi gương Chúa, chúng con luôn loan báo Tin Mừng bằng việc họa lại việc Chúa đã làm khi đi rao giảng::” Đức Giêsu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” ( Mt 4, 17 ). Trên đường đời, nhân loại đang gặp biết bao gian nan, nguy khốn do thiên tai, bệnh hoạn gây ra, chúa Giêsu luôn dặn dò mọi người :’ Hãy ăn năn sám hối “ ( Lc 13, 1-5 ). Sám hối là điều cần thiết để đạt được Nước Trời. Chúa sai các môn đệ và sai chúng con, nhưng Chúa dặn hãy nói với dân chúng :” Ăn năn sám hối “ ( Mc 6, 12 ).

Trước khi về Trời, Chúa cũng căn dặn các môn đệ và các tông đồ sau này của Chúa:

“ Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội “ ( Lc 24, 47 ).

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con các linh mục của Chúa không rao giảng những gì khác ngoài việc Chúa dậy, chúng con chỉ rao giảng “việc ăn năn, sám hối và tin vào Tin Mừng, tin vào chính Chúa”. Như thánh Phêrô khi loan báo về Chúa, Ngài cũng khuyên nhủ mọi người tiên vàn là “ Hãy sám hối “ ( Cv 2, 38 ) hoặc “ Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Chúa “ ( Cv 3, 19 ). Do đó, việc rao giảng của chúng con là phải bắt đầu như sứ vụ khai mạc công khai loan báo Tin Mừng của Chúa:” Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “( Mc 1, 14-15 ). Nước Trời là nước Chúa Giêsu rao giảng. Chúng con, các linh mục của Chúa cũng loan báo về một nước mà trong đó Thiên Chúa được tôn thờ, Thiên Chúa là vua thống trị và mọi người là anh em, một nước mà giới luật là các giới răn luân lý, một nước khởi đầu ở trần gian nhưng kết thúc ở cõi trời . Chúng con cũng công bố Hiến Chương nước Trời ( Mt 5, 2-10 ) và cho biết Thiên Chúa là Cha nhân từ và mọi người đều là anh em với nhau ( Mt 5, 43-48 )

Hay “ Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước…” ( Mt 6, 31-33 ). Chúng con cũng có bổn phận cầu nguyện và dậy người ta cầu nguyện:” ( Mt 6, 9-13 ). Đặc biệt dựa vào lời Chúa, chúng con dậy người ta :” Hễ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì các người hãy làm cho người khác như thế: Đó là tóm lại cả lề luật và các ngôn sứ “ ( Mt 7, 12 ).

Trong tháng thánh tâm của Chúa, chúng con noi gương Mẹ Maria và Hội Thánh kêu mời mọi người :” Hãy ăn năn sám hối và quay trở về với Chúa “. Chúng con mời gọi mọi người đổi mới tâm hồn, chuyển hoá nội tâm để nhất nhất trung thành và thuộc trọn về Chúa. Trái tim Chúa đã mở rộng để tiếp đón mọi người. Cạnh sườn Chúa đã đổ máu và nước, từ đó phát sinh các bí tích của Hội Thánh. Nhân loại đã xúc phạm và bỏ quên dễ dàng Thánh Tâm Chúa. Chúng con là những linh mục phải là những người

Yêu mến Thánh tâm Chúa và khuyên nhủ mọi người đừng xúc phạm và quên Thánh Tâm Chúa. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho một người trộm lành:” Hôm nay anh sẽ lên Thiên Đàng cùng Ta “( Lc 23, 43 ).

Lạy Chúa Giêsu,

Nhân loại đã quá xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến Thánh Tâm của Chúa, chúng con có bổn phận và trách nhiệm: “ Yêu mến và cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm của Chúa “. Chúng con phải hiểu rõ lời Chúa và dậy cho người ta hiểu ý Chúa:” Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì “ ( Mc 8, 36 ). Vâng, trái tim Chúa luôn rộng mở để ban nguồn ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng tiên vàn, con người và loài người phải lắng nghe và thực thi ý của Chúa:” Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘ Lạy Chúa ! Lạy Chúa !, là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi “ ( Mt 7, 21 ).

Chúa muốn chúng con tôn sùng Thánh Tâm Chúa. Thế giới đầy dẫy ma quỷ và sự dữ. Nguyên tổ Ađam va Evà đã phản nghịch lại Chúa vì bất tuân lời Chúa. Chúa luôn mời gọi thế giới và mọi người hãy nép mình, ẩn náu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Aån mình và nương náu nơi Thánh Tâm Chúa sẽ được bảo đảm an toàn, sẽ không bị ma quỷ quấy phá và cám dỗ. Chúa nói :” Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng “( Mt 12, 29 ).

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con tất cả mọi người có lòng tin từ chủ chiên cho đến con chiên luôn biết nương nhờ và ẩn náu nơi trái tim rất yêu dấu của Chúa như người con nhỏ bé nép mình vào ngực người Cha, người mẹ. Xin cho chúng con các linh mục của Chúa luôn ở lại trong Thánh Tâm Chúa Giêsu nhờ đó lời rao giảng của chúng con sẽ trở nên hữu hiệu và mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp vì Thánh Tâm Chúa Giêsu đang âm thầm mời gọi mọi người đến và ngả đầu vào Thánh Tâm Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con hiểu được lời ca thật đơn sơ nhưng hàm chứa ý nghĩa cao sâu:” Trong trái tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người. Là tình con trong khối tình Người. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha “. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Cầu Nguyện