Ai giong Ngai?

Ai giong Ngai, lay Chua Giesu du ngot?

Chua la anh sang cho nhng tam hon ang song trong toi tam.
Chua la s song cho nhng nhng tam kho can.
Chua la ang Cu o cho nhng ai ang b giam tu trong toi loi.

Chua la vinh quang cho nhng ai biet t bo mnh.
Chua la ang phu tr cho nhng ai khiep am v s hai.
Chua la loi dan dat cho nhng ai i trong lam lac.

Chua la bnh an cho nhng ai ang song trong roi loan.
Chua la nha lanh ao cho nhng ai khat khao c dan loi.
Chua la muc tu cho nhng ai muon tm kiem chan ly.

John Freylinghausen


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha