Chúa Nhật II Mùa Vọng B

Hãy Dọn Đường của Chúa

 

Mc 1:1-8: “1Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. 2 Như được ghi trong sách ngôn sứ I-sai-a: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn con đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

 

4Nầy Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối để được tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.6 Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong hoang.7 Ông rao giảng rằng: “Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thanh tẩy anh em trong nước, còn Người, Người sẽ thanh tẩy anh em trong Thánh Thần.”

 

  Đọc 1:1-8 trong văn mạch của 1:1-13: Loan báo Đức Giêsu Kitô đến, điều đã được chuẩn bị trong Cựu Ước qua lời tiên tri Isaia (1:1-3), Gioan, tiên tri chuyển tiếp, loan báo cho dân Tân Ước đấng đang đến và chuẩn bị lòng dân (1:4-8), và Đức Giêsu đến (1:9-13).

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đến được loan báo cách rộng rãi và và hiệu quả, đến nỗi mọi người từ khắp miền Giuđê và Giêrusalem đều nghe biết. Họ tuôn ra từ các miền ấy và đến sông Giorđan với Gioan để chịu phép rửa sám hối (c. 4-5). Gioan rao giảng hai điều: phép rửa sám hối cho dân (c. 4) và Đấng sẽ đến sau ông (c. 7-8). Gioan là hiện thân của Isaia, sứ giả của Thiên Chúa (c. 6).

 

Lời hứa trong Cựu Ước về một Đấng Cứu Thế sẽ đến, nay đươc loan báo như một Tin Mừng trọng đại (c.1). Đấng ấy là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Loan báo khởi đầu nầy tóm kết tất cả con người và sứ mạng của đấng đang đến. Đấng nầy khi xuất hiện đầu tiên tại sông Giorđan sẽ chỉ gọi là Giêsu Nazarét (1:9), rồi căn tính của Người sẽ được tiết lộ dần. Đối với con người, đấng ấy sẽ được tuyên xưng là Kitô, Đấng Thiên Sai (8:29), con vua Đavít (12:35) và là vua Israel (15:32). Đối với Thiên Chúa, đấng ấy sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (1:1; 3:11), Con yêu dấu (1:11; 9:7), Đấng Thánh của Thiên Chúa (1:24), và cuối cùng là Con Thiên Chúa, đang chết trên thập gía để cứu nhân loại (15:39).

 

Đứng trước Đấng cao cả như thế, ai mà không thấy mình bất xứng, tội lỗi và cần được thanh tẩy. Thanh tẩy được nhắc đến 4 lần như là việc cần thiết tuyệt đối (c. 4.5.6). Không sám hối và không được thanh tẩy, không thể nhận ra Đấng đang đến là ai. Đó là trường hợp của các Pharisêô (xem 2:7; 2:17). Ngược lại, dân chúng đã  được thanh tẩy, sau biến cố nầy, luôn tuôn đến với Chúa Giêsu, vì nhận ra nơi Người là thầy dạy quyền năng (1:27), là đấng có quyền tha tội (cf. 2:15-17) và là mục tử (xem 6:34). Những ai thú nhận mình tội lỗi, cũng sẽ được Đấng ấy đón nhận: Phêrô được kêu gọi làm tông đồ (Lk 5:8), người thu thuế được tha tội (Lk 18:13), người trộm lành được Nước Trời (Lk 23:40-42). Bởi đó, không chỉ Gioan loan báo phép rửa sám hối, chính Chúa Giêsu cũng kêu gọi sám hối khi chính Người đang đến (1:15) và đến phiên các tông đồ cũng làm như thế (6:12). Sám hối và được thanh tẩy là điều kiện đầu tiên và tuyệt đối mở ra ơn cứu độ từ Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đang đến.

 

Đấng đang đến cao trọng hơn Gioan cả phẩm chức lẫn địa vị. Gioan tự nhận hai điều: là một người tôi tớ, dù để chỉ cởi quai dép cho Đấng ấy, cũng không xứng đáng, và phép rửa Đấng ấy sẽ làm thì cao trọng hơn phép rửa ông đang làm, bởi vì được thực hiện trong Thánh Thần, nên có thể tha tội thật sự và đưa đến hiệp thông với Thiên Chúa. 

 

Chúa Giêsu chưa xuất hiện. Gioan đi trước dọn lòng người. Con người phải sám hối và thanh tẩy, vì đấng đang đến là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ.

 

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B