Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thiên Chúa Nhớ Lại Lòng Thương Xót

 

Luca 1:26-38: “26Vào tháng thứ sáu, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilê, tên là Nadaret, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Tên trinh nữ ấy là Maria. 28 Và vào nhà trinh nữ, sứ thần nói: "Mừng vui lên, hỡi người được đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng cô." 29Nhưng Maria rất bối rối bởi lời ấy, và ngẫm nghĩ lời chào ấy có nghĩa gì. 30Và sứ thần nói: "Xin đừng sợ, Maria, vì cô đã tìm được ơn sủng nơi Thiên Chúa. 31Và này, cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai Đavít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô tận." 34Nhưng Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến người nam." 35Và đáp lại, sứ thần nói với Maria: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên cô, vì thế, Đấng được sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa Êlisabet, người họ hàng với cô, đã cưu mang một người con trai trong tuổi già, và nay đã được sáu tháng cho bà, người vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi. 37Vì không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa,." 38Bấy giờ Maria nói: "Đây là  tớ nữ của Chúa, xin thành sự nơi tôi theo như lời người." Rồi sứ thần từ biệt Maria ra đi”.

 

Đọc Lc 1:26-38 trong văn mạch của 1:5-2:52: những biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu và Gioan. Thiên Chúa trung tín lại có kế hoạch cứu độ con người. Người muốn tìm kiếm một người làm mẹ, vì kế hoạch ấy bắt đầu từ một hài nhi. Để thực hiện, Thiên Chúa sai sứ thần đến cùng Maria (c.26-27), để kêu gọi Maria cộng tác (c.28), Thiên Chúa trình bày kế hoạch (30-33): phần Maria sẽ làm (c.30-31) và phần của Thiên Chúa (c.32-33), Thiên Chúa trình bày cách thực hiện (35-37). Những phản ứng của Maria: không hiểu (c.29), thắc mắc (c.34) và ưng thuận (38). Hai phần c.30-33 và 35-37 là những lời giải đáp cho thắc mắc của Maria (c.29 và 34).

 

Đây là kế hoạch cứu độ cuối cùng của Thiên Chúa (x. Lc 20:9-19). Vì Thiên Chúa nhớ lại lời hứa với Abram (1:55.73), nên Người sẽ gởi đến Đấng cứu độ, cũng là con của Người (c.32-33.35), để con cháu Abram được hưởng ơn cứu độ: trước tiên là Maria (1:47), rồi đến những người khác (13:16.28; 16:22; 19:9) và đến muôn đời cho những ai kính sợ Người (1:50). Nên đằng sau lời của thiên sứ, Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi hành động trong kế hoạch đó. Ngoài những lần Thiên Chúa được gọi cách rõ ràng dưới nhiều tên khác nhau như: “Thiên Chúa” (c.26.30.32.36.37), “Chúa” (c.28.32.38), “Đấng Tối Cao” (c.32.35), Người cũng là chủ ngữ của những động từ ở thể thụ động (c.26.28.32.35. 38).

 

Vương quyền của người Con sắp được sinh ra và được đặt trên ngôi Đavít, sẽ trải rộng cách vô tận, trên cả không gian lẫn thời gian (c.31-33.35). Chính Thánh Thần sẽ khởi đầu cho vương quyền của người Con ấy (c.35), và sau nầy, cũng chính Người sẽ tiếp tục làm cho giáo hội của người Con ấy (Tđcv 1:8), bất chấp những điều không thể đối với con người (c.37).

 

Maria, người Nadaret miền Galilê, được chọn làm người sinh ra Con của Thiên Chúa (c.31). Cả con người lẫn xứ sở đều nhỏ bé và vô ý nghĩa trước mặt con người (c. 27-28). Tuy nhiên, khi Thiên Chúa đã chọn vào sứ mạng cao cả, thì Người cũng đổ đầy ơn. Bởi đó, thiên sứ đã chào Maria bằng tên: “Người được đấy ơn sủng” (c.28) và người “đã tìm được ân sủng nơi Thiên Chúa” (c.30). “Được đầy ân sủng” nói cách đơn giản là người được Thiên Chúa ban đầy ơn. Còn “đã tìm được ân sủng nơi Thiên Chúa” thì nhấn mạnh về phía Maria, là người đã tìm kiếm Thiên Chúa và đã tìm thấy (x. Lk 11:10). Nhưng cuối cùng, chính Thiên Chúa là đấng ban mọi ơn, và ơn cao trọng hơn hết là Con Thiên Chúa vào trong đời mình (1:31.43; x.19:5).

 

Phần Maria, tự nhận là “tớ nữ của Chúa” (1:38.48), là người kính sợ Thiên Chúa (1:50) và để cho Thiên Chúa toàn năng thực hiện điều Người muốn trong đời mình. Khi Maria lên tiếng chấp nhận, thì Thiên Chúa đã qua được một bước ở ngưỡng cửa của kế hoạch cứu độ tương lai.

 

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B