CN 19 TN B

1 V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51

MAN-NA MỚI: LƯƠNG THỰC ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐẤT HỨA NƯỚC TRỜI

I.    HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 6,41-51.

(41) Người Do Thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là Bánh từ trời xuống”. (42) Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống”? (43) Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! (44) Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.  (45) Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. (46) Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. (47) Thậ̣t, tôi bảo thật các ông: Ai tin thì được sự sống đời đời. (48) Tôi là Bánh Trường Sinh. (49) Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. (50) Còn Bánh này là Bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. (51) Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

2. Ý CHÍNH:

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khẳng định Người từ trời mà đến. Điều này làm cho dân chúng xầm xì phản đối vì họ nghĩ rằng họ quá biết rõ về gia thế của Người. Nhưng dù vậy, Đức Giêsu vẫn quả quyết: Người từ nơi Chúa Cha mà đến, và sẽ ban Thịt Máu mình làm lương thực đi dường, để ai năng lãnh nhận bí tích này sẽ được kết hiệp mật thiết với Người, được sống nhờ Người và sẽ vè được quê trời hưởng hạnh phúc đời đời.

3. CHÚ THÍCH:

- C 41-42: + Người Do Thái xầm xì phản đối bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là Bánh từ trời xuống”: Người Do Thái đây ám chỉ dân chúng đi theo Đức Giêsu từ hoang địa về thành Ca-phác-na-um. Họ xầm xì bàn tán vì Người đã tuyên bố mình là Bánh từ trời mà đến. + Ông này chẳng phải là Giêsu, con của ông Giu-se đó sao?....: Dân Do thái nghĩ rằng họ đã quá biết rõ về Người và về cha mẹ của Người.

- C 43-44: + Các ông đừng có xầm xì với nhau: Đức Giêsu biết đám đông đang bàn tán để phản đối lời Người vừa nói, vì họ chỉ nghĩ về nhân tính của Người. + Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo...: Người cho họ biết đức tin là một hồng ân do Thiên Chúa ban cho. + Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết: Ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được Người cho sống lại vào ngày tận thế và sẽ được sống mãi mãi.

- C 45-46: + “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ”: Câu này lược tóm lời tuyên sấm của I-sai-a: “Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ” (x. Is 54,13), và lời sấm của Giê-rê-mi-a: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: Hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta” (Gr 31,33-34). +Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi: Tuy mọi người đều được Thiên Chúa kêu gọi và dạy bảo, nhưng chỉ ai nghe và đón nhận lởi giáo huấn của Chúa Cha thì mới có thể tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. + Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha: “Thiên Chúa là Thần Khí”, là Đấng thiêng liêng vô cùng (x. Ga 4,24). “Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Thời Xuất hành, dù được thường xuyên đàm đạo với Đức Chúa, nhưng Mô-sê cũng chỉ thấy được sau lưng của Đức Chúa chứ không nhìn thấy tôn nhan Ngài (x. Xh 33,23). Nhưng Đức Giêsu, Đấng từ nơi Chúa Cha mà đến, đã xem thấy Chúa Cha và có thể mặc khải Ngài cho chúng ta.

- C 47-51: + “Ai tin thì được sự sống đời đời”: Ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ không phải chết trong tội nữa, nhưng sẽ được Người ban sự sống đời đời, như lời thánh Phao-lô: “Cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã (là A-đam), mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất (là Đức Giêsu), đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống” (Rm 5,18). + “Tôi là Bánh Trường Sinh”: Đức Giêsu tự ví mình là “Bánh Trường Sinh” hay “Bánh Hằng Sống”, ám chỉ bí tích Thánh thể mà Người sẽ lập sau này. “Hằng sống” là một đặc tính của Thiên Chúa (x. Mt 16,16), và của Chúa Ki-tô Phục Sinh (x. Rm 6,9). + Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết: Man-na là lương thực Đức Chúa ban cho dân Ít-ra-en trong thời Xuất Hành, là thứ đồ ăn dễ bị hư nát (x. Xh 16,19-21). Dù dân Ít-ra-en đã ăn man-na, nhưng họ vẫn phải chết do tội đã phạm (x. Tv 78,29-31) và không được sống đời đời (x. Ga 6,58). + Còn Bánh này là Bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết: Đức Giêsu mới là Bánh từ trời thực sự, và ai ăn Bánh này sẽ “không phải chết” (x. Ga 6,50), nhưng “được sống muôn đời” (x Ga 6,51.54), “được ở trong Người” (x Ga 6,56), “được sống nhờ Chúa Cha” (x. Ga 6,57), “được sống và được sống dồi dào” (x. Ga 10,10). + “Bánh Tôi sẽ ban tặng chính là Thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”: Nói câu này, Đức Giêsu đã liên kết 5 chiếc bánh trong phép lạ nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,9) và bánh không men trong bữa tiệc Chiên Vượt Qua, với Thịt Mình của Người trong Bí tích Thánh thể (x. Mt 26,26). Từ của ăn nuôi sống thể xác, được Đức Giêsu biến thành Bánh Hằng Sống đem lại sự sống đời đời (x. Ga 6,48), thành Thân Mình chịu khổ nạn và được Phục sinh của Người (x. Ga 6,51), và thành của ăn thần thiêng nuôi dưỡng đức tin (x. Ga 6,51.63), giúp các tín hữu tiến về Nước Trời để được sống đời đời (x. Ga 6,58).

HỎI: 1)Dân Do thái xàm xì phản đối Đức Giêsu về câu nói nào của Người ? Tại sao ? 2)Đức Giêsu dạy đức tin có bởi đâu ? 3)Ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được gì? 4)Câu “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ” tòm lược tuyên sấm của hai ngôn sứ nào và 2 lời đó như thế nào ? 5)Thiên Chúa thiêng liêng được mệnh danh là gì ? Ai mới thấy được Thiên Chúa và mặc khải Ngài cho chúng ta ? 6)Ai tin vào Đức Giêsu sẽ được hưởng ơn gì ? Thánh Phao-lô đã so sánh giữa A-đam với Đức Giêsu thế nào ? 7)Khi ví mình là Bánh Trường Sinh, Đức Giêsu muốn ám chỉ về bí tích nào Người sẽ lập sau này ? 8)Man-na la lương thực được Đức Chúa ban cho dân Ít-ra-en thời kỳ nào và có hiệu lực đem lại sự sống đời đời không ? 9)Đức Giêsu là Bánh Hằng Sống từ đâu mà đến và ai ăn Bánh này sẽ được những ơn ích thiêng liêng nào ? 10)Đức Giêsu hứa sẽ thiết lập bí tích Thánh Thể như thế nào ? Với mục đích gì ?

 

II.SỐNG LỜI CHÚA:

1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời”(Ga 6,51).-“Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44).-

2.CÂU CHUYỆN:

1) Ê-LI-A ĐÃ ĐƯỢC CỨU NHỜ ĂN BÁNH CỦA ĐỨC CHÚA:

Cuộc đời ngôn sứ Êlia là một cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường. Một mình ông đã phải chiến đấu chống lại cả một dân tộc đã bỏ đạo theo hoàng hậu Dêdaben cầm đầu. Ông đã can đảm khiển trách dân chúng vì họ đã nghe theo hoàng hậu mà bỏ thờ Đức Chúa. Ông thách thức 450 thầy sãi của thần Baan trong một cuộc dâng lễ cầu mưa và đã chiến thắng. Toàn thể 450 thầy sãi đã bị dân chúng tiêu diệt theo luật thắng thua thời bấy giờ. Nhưng cũng vì thế mà ông đã bị hoàng hậu sai quân săn đuổi giết hại. Ông sợ hãi chạy trốn tìm đến Núi Chúa để được bảo vệ. Trên đường đi trong sa mạc khô cằn, ông đã bị đói khát mệt mỏi rã rời không còn thiết sống, ông đã cầu xin Đức Chúa cất ông ra khỏi thế gian để sớm được an nghỉ trong Chúa. Nhưng Đức Chúa đã sai thiên thần mang bánh và vò nước đến cho ông. Sau khi ăn được bánh và uống được vò nước, ngôn sứ Ê-li-a đã đủ sức vượt qua sa mạc và đã tới được núi của Thiên Chúa.

2) CẢI GIÁO NHỜ TIN VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ:       

Hồng y NIU-MÂN (Newman) trước kia đã từng giữ chức vụ Tổng Giám Mục Anh Giáo với bổng lộc hằng năm khá lớn. Dù thuộc tầng lớp quí tộc và thuộc hàng chức sắc cao cấp của Anh Giáo như vậy, nhưng ngài vẫn luôn bị lương tâm dày vò về đức tin không sao lý giải được. Rồi đến một ngày, sau khi đã suy nghĩ so sánh, tìm hiểu kỹ lưỡng sự khác biệt đức tín giữa Anh Giáo và Công Giáo, cuối cùng ngài đã quyết định từ bỏ mọi chức vụ cao cấp và các đặc quyền đặc lợi để cải giáo theo đạo Công Giáo. Biết được ý định của Niu-mân, bạn bè thân thích đã đến xin ngài nghĩ lại. Họ nói: “Trước khi quyết định, xin ngài hãy cân nhắc cẩn thận. Vì nếu ngài cải giáo thì không những bị mất tất cả các chức danh và địa vị tinh thần, mà ngay cả lương bổng vật chất hằng năm cũng không được hưởng nữa!” Nhưng Niu-mân đã thẳng thắn trả lời: “Tiếc thì tôi cũng tiếc thật. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Chức vụ, quyền hành và bổng lộc vật chất tuy đáng quí, nhưng có đáng là gì nếu đem so với những điều tôi nhận được khi tôi trở nên thành viên của Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền. Tôi sẽ được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua các phép bí tích, nhất là được ăn tiệc Thánh Thể. Đó mới thực là Bánh đem lại phúc trường sinh”. Sở dĩ Niu-mân có suy nghĩ sáng suốt và quyết tâm cao như vậy, là do ngài đã nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thực vậy, nếu không có ơn Thánh Thần, thì người ta sẽ không hiểu nổi các chân lý đức tin, nhất là giáo huấn về bí tích Thánh Thể, như đám đông dân Do Thái và phần đông các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay đã không chấp nhận.

3. THẢO LUẬN: 1) Bạn sẽ tham dự thánh lễ thế nào để đón nhận được sự sống đời đời do Chúa hứa ban ? 2) Sau thánh lễ, bạn cần làm gì để  giới thiệu Chúa cho tha nhân, những người nghèo hèn, bệnh tật và bị bỏ rơi… được họ được chia sẻ niềm vui là sự sống đời đời ?

4. SUY NIỆM:

Trên đường về với Chúa, người ta cần có lương thực bổ sức như sau:

+ Man-na nuôi dân Ít-ra-en trên đường về Miền Đất Hứa: Dân Ít-ra-en dưới sự lãnh đạo của Mô-sê đã từ Ai Cập tiến về miền đất Ca-na-an do Đức Chúa đã hứa ban cho Ap-ra-ham và con cháu ông (x. St 12,5-7).

Trong suốt thời gian lưu lạc trong sa mạc, dân Ít-ra-en không có bánh ăn nước uống như ở Ai Cập, nhưng họ đã được Đức Chúa nuôi dưỡng bằng man-na từ trời rơi xuống (x Xh 16,15) và bằng nước từ tảng đá chảy ra (x Xh 17). Nhờ đó họ đã đủ sức để vượt qua sa mạc suốt bốn mươi năm để về tới Đất Hứa.

+ Bánh và nước bổ sức cho ngôn sứ Ê-li-a về tới núi Chúa : Sau khi ra tay tiêu diệt 450 sãi bụt Ba-an trên núi Các-men (x. 1 V 18,20-40), ngôn sứ Ê-li-a đã bị hoàng hậu I-de-ven sai quân truy đuổi, nên ông phải chạy đến Núi Khô-rép để nhờ Đức Chúa bảo vệ.

Trong cuộc trốn chạy, có lúc ông bị đói khát mệt mỏi và tuyệt vọng đã chỉ muốn được chết đi cho xong. Nhưng lúc thiếp ngủ dưới một gốc cây, ông đã được một thiên sứ đánh thức và mang cho ông bánh ăn nước uống.

Nhờ được ăn bánh uống nước này mà Ê-li-a đã hồi phục sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình lên Núi Thánh của Đức Chúa (x. 1 V 19,1-8).

+ Man-na Mới trên đường về Nước Trời: Manna xưa là hình ảnh tiền trưng của Bí Tích Thánh Thể do Đức Giêsu thiết lập. Người đã tự hiến làm lương thực thiêng liêng ban sự sống đời đời cho thế gian khi nói : “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời mà xuống. Bánh tôi sẽ ban chính là Thịt tôi để cho thế gian được sống” (Ga 6,48.51).

Lương thực đó còn là Lời Chúa như Đức Giêsu đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3; Mt 4,4).

Chính Lời của Thiên Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng ta (x Ga 1,14), trở thành con đường duy nhất nối liền giữa đất với trời : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

+ Năng nhận Thánh Thể để có mầm sống lại và chia sẻ cho tha nhân: Ngày nay Hội Thánh cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm sự chết và phục sinh của Người và mời gọi mọi người năng lãnh nhận để có mầm sống lại hầu được tham phần vào hạnh phúc đời đời, như lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là Thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

5. NGUYỆN CẦU

LẠY CHÚA GIÊSU. Mỗi lần dự lễ là con được Chúa mời ăn Lời Chúa và Thánh Thể do Chúa khoản đãi. Khi lên rước lễ là con được đón nhận cả nhân tính và thần tính của Chúa. Xin giúp con siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày để được Lời Chúa giáo huấn và được Mình Thánh Chúa dưỡng nuôi. Xin cho con biết mở rộng vòng tay đón nhận hết mọi người sống chung trong một mái nhà, cùng một khu xóm, cùng làm việc trong cơ quan hay nhà máy... Xin cho con biết chấp nhận không những người thân thương và cả những người đối xử không tốt với con. Xin giúp con được ơn Thánh Thần biến đổi để ngày một nên con thảo đẹp lòng Chúa Cha, nên môn đệ sống khiêm tốn phục vụ tha nhân, và tích cực chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. –Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B