CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Được rửa tội và sống bí tích Rửa tội

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 28:16-20)

          Chúng ta ai ai đều đã được rửa tội để trở thành môn đệ Chúa.  Hơn nữa chúng ta cũng đều biết là mình đã được rửa tội nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.  Nhưng ý nghĩa của việc rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi thì ít khi nào chúng ta để ý tới, có khi còn không hiểu rõ nữa.  Đoạn Tin Mừng Mát-thêu hôm nay đã nhắc lại điều này để giúp chúng ta ý thức cuộc sống Ki-tô hữu phải gắn liền với đời sống của ba Ngôi.

          Mệnh lệnh Chúa Giê-su ban cho các tông đồ là:  “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”.  Chúng ta cũng có thể hiểu mệnh lệnh của Chúa như sau:  Anh em hãy đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ của Ta, bằng cách làm phép rửa cho họ nhân danh ba Ngôi Thiên Chúa và dạy họ tuân giữ giáo lý của Ta.  Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa phép rửa của Người và phép rửa của ông Gio-an Tẩy Giả là ở điểm nhân danh ba Ngôi Thiên Chúa.  Nhân danh không chỉ có nghĩa là lấy danh nghĩa của ba Ngôi, nhưng còn hơn thế nữa, đó là nhờ quyền năng của ba Ngôi, người lãnh nhận phép rửa được hoàn toàn biến đổi thân phận và căn tính.  Họ thực sự được trở thành con cái Chúa và được sống đầy đủ địa vị này. 

          Nhờ quyền năng ngôi Cha, chúng ta được làm dưỡng tử của Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là Cha.  Chúng ta cũng được Người quan phòng che chở còn hơn cả một đứa con được cha nó bảo vệ nâng niu trên trần gian này.  Nhờ hiệu quả chiến thắng tội lỗi và sự chết mà Chúa Giê-su đem lại, chúng ta được cứu chuộc và giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được giao hòa với Thiên Chúa và được cùng với Chúa Con thừa hưởng gia nghiệp Chúa Cha dành sẵn cho chúng ta.  Cuối cùng, nhờ sức mạnh và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể tiếp tục sống đời sống mới mà Chúa Giê-su đã mua lại cho chúng ta bằng giá máu Người đã đổ ra trên thập giá.  Chỉ có phép rửa nhân danh ba Ngôi Thiên Chúa mới có thể biến đổi thân phận tội lỗi và thù nghịch của chúng ta và khởi đầu một cuộc sống mới nơi chúng ta.

          Tuy nhiên chỉ lãnh nhận phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi thì chưa đủ, mà còn phải “tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền” nữa!  Chúa Giê-su không bảo các tông đồ chỉ làm cho người ta trở thành môn đệ Người mà thôi, nhưng còn phải “dạy dỗ người ta tuân giữ mọi điều” Người đã truyền.  Vì thế, làm cho chúng ta thành con cái Thiên Chúa là công việc của ba Ngôi, còn sống chức phận con cái Thiên Chúa là trách nhiệm của mỗi Ki-tô hữu chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Mỗi lần làm dấu Thánh giá, chúng ta đã làm theo thói quen nên ít để ý tới ý nghĩa sâu xa và mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa.  Có rất nhiều người chỉ mang cái danh Ki-tô hữu, nhưng cuộc sống của họ dường như không dính dáng gì với Thiên Chúa Ba Ngôi cả.  Họ không biết mình đã được diễm phúc làm con Chúa và thể hiện vinh dự ấy.  Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta về vai trò của Chúa Thánh Thần chứng thực chúng ta là con cái Thiên Chúa.  Vậy chúng ta có dám thành thực thưa với Chúa Thánh Thần:  “Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết hiện giờ con có xứng đáng gọi Thiên Chúa là ‘Áp-ba! Cha ơi!’ không?”  Chúng ta có dám thưa với Chúa Giê-su:  “Lạy Chúa Con, liệu con có xứng đáng được cùng với Chúa thừa kế gia nghiệp Chúa Cha ban cho chúng ta hay không?”

          Quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa Ba Ngôi bao bọc chúng ta.  Chính Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta:  “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.  Đúng vậy, không phải Thiên Chúa Ba Ngôi chỉ can thiệp vào cuộc sống chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng các Ngài vẫn tiếp tục sống trong chúng ta, để dần dần biến đổi chúng ta “nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mát-thêu 5:48).  Vậy chúng ta đừng đánh mất căn tính con Thiên Chúa của mình và hãy để Thánh Thần luôn nhắc nhở chúng ta là dưỡng tử của Thiên Chúa!                     

 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B