Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Năm C

 

Lắng nghe sứ điệp bài Tin Mừng  (Gio-an 16:12-15)

 

          Ai trong chúng ta chẳng muốn biết sự thật, mà phải là sự thật trăm phần trăm.  Vậy mà hầu như chúng ta cũng không có được sự thật ấy.  Hôm nay bài Tin Mừng kể lại Chúa Giê-su hứa với các môn đệ rằng Người sẽ nhờ Thần Khí sự thật dẫn họ đến với “sự thật toàn vẹn”.

          Mặc dù đã có lần Chúa nói với các môn đệ:  “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6), nhưng họ cũng không thể hiểu được sự thật Chúa muốn nói là gì.  Bây giờ thì họ sắp sửa hiểu được sự thật ấy, vì Người đã hứa:  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

          Sự thật toàn vẹn đã được tỏ bày đầy đủ nơi Ngôi Lời nhập thể.  Con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su chính là sự thật chứng minh cho tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16).  Nhưng nhận biết tình yêu Chúa yêu thương chúng ta và đáp trả tình yêu đó không phải là dễ dàng.  Chúa Giê-su nói với các môn đệ về việc khó nhận biết này khi Người bảo họ:  “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”.  Đúng vậy, còn nhiều điều về những gì Thiên Chúa Ba Ngôi làm cho chúng ta nhưng chúng ta không hiểu hoặc “không có sức chịu nổi”.  Chúa Cha phác họa một “kế hoạch yêu thương” (Ep 1:9) dành cho chúng ta.  Chúa Con được sai đến trần gian để thi hành kế hoạch yêu thương ấy.  Giờ đây Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn”, nghĩa là Người sẽ mở lòng trí chúng ta để hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào.

          Một điều Chúa Giê-su mặc khải khiến chúng ta phải kinh ngạc, vì nó là chân lý thật đến độ chúng ta không tin nổi.  Đó là “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” và Chúa Thánh Thần “sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.  “Mọi sự Chúa Cha có” nghĩa là gì nếu không phải là tình yêu Người dành cho chúng ta.  Tình yêu đó cũng là “của Thầy” vì Chúa Giê-su đã sống để rao giảng tình yêu ấy và chết trên thập giá cho tình yêu ấy.  Còn Chúa Thánh Thần thì “loan báo” tình yêu ấy giúp chúng ta nhận ra.  Qua những lời Chúa Giê-su tâm sự với môn đệ trong Bữa Tiệc Ly như thánh Gio-an ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta mới hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ là giáo lý cao sâu về một Thiên Chúa trong ba Ngôi vị, nhưng còn là mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu và đón nhận nữa.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Tỏ bày tình yêu chân thật với người khác là việc không dễ.  Có lẽ chúng ta nghe hoặc nói thuộc lòng quá nhiều cái điệp khúc “I love you” nên không còn biết là mình nghe hoặc nói điều gì nữa!  Thiên Chúa không phải như chúng ta.  Người nói yêu chúng ta là yêu thực lòng.  Người chứng minh tình yêu ấy bằng cái chết của Chúa Giê-su.  Người sai Chúa Thánh Thần tới đóng ấn tình yêu ấy.  Vậy mà chúng ta không nhận biết hoặc không đón nhận tình yêu ấy thì đúng là chúng ta ngoan cố không muốn đi tới “sự thật toàn vẹn”.  Cuộc sống và đức tin Ki-tô hữu chúng ta là mỗi ngày có biết mở lòng đón nhận sự thật toàn vẹn đó hay không mà thôi.  Chúa Thánh Thần đến mở tâm hồn chúng ta và Người đang dẫn dắt chúng ta trong niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa, niềm tin sẽ giúp chúng ta “khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.  Tiến tới sự thật toàn vẹn chính là chúng ta đang sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rồi vậy!

Lm. Dominic TTL    


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C