Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 3:15-16.21-22)

 

          Chúng ta vừa mới mừng lễ Chúa Hiển Linh.  Việc tỏ mình của Chúa Cứu Thế tiếp tục trong hai biến cố khác nữa, là dịp Chúa chịu phép rửa của ông Gio-an và dịp Người làm phép lạ đầu tiên tại Ca-na.  Bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay rất trong sáng và chúng ta nhận thấy hai cảnh rõ rệt.

          -  Dân chúng mong đợi và tự hỏi ông Gio-an có phải là Đấng Ki-tô không?  Thánh sử Lu-ca ghi lại bối cảnh trước khi Chúa Giê-su tỏ mình.  Dân chúng tuốn đến bờ sông Gio-an, nơi ông Gio-an đang rao giảng sám hối và làm phép rửa.  Họ đến với niềm mong đợi, mong đợi được gặp gỡ Đấng Ki-tô mà họ nghi ngờ không biết có phải là chính ông Gio-an hay không.

          Mong đợi Đấng Ki-tô nào?  Có lẽ hầu hết dân chúng đều mong đợi một Đấng Ki-tô đến để giải phóng họ khỏi bàn tay cai trị của người Rô-ma.  Chắc hẳn ông Gio-an đã được Thánh Thần soi sáng và hiểu được Đấng Ki-tô không phải là ông vua trần gian đến giải phóng dân tộc, nhưng là Đấng có sứ mệnh giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi.  Vì thế, ông nhân cơ hội này để làm một công hai việc.  Trước hết là ông thanh minh với dân chúng rằng tuyệt đối ông không phải là Đấng Ki-tô.  Thứ hai, ông muốn họ hiểu cho đúng về sứ mệnh của Đấng Ki-tô họ đang mong đợi.  Đấng ấy cao trọng đến nỗi chính ông không xứng đáng cởi dây giày cho Người.  Sứ mệnh của Người không phải là chuẩn bị tâm hồn người ta để lãnh ơn tha tội như ông Gio-an đang làm cho dân chúng (tức là “rửa anh em trong nước”), nhưng “chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”  Đúng vậy, Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô mà ông Gio-an muốn giới thiệu với dân chúng.  Người sẽ lấy Thần Khí và lửa tình yêu của Người để xóa bỏ tội lỗi nhân loại.  Nói khác đi, ông Gio-an chỉ làm phép rửa, còn chính Chúa Giê-su mới là Đấng tha tội, Đấng cứu độ.

          -  Thiên Chúa giới thiệu Chúa Giê-su với nhân loại:  “Con là Con yêu dấu của Cha”.  Chúng ta vừa nghe ở trên thánh Gio-an nói về Chúa Giê-su trong sứ mệnh rửa sạch tội lỗi trần gian bằng Thánh Thần và lửa.  Những điều này đã được xác nhận qua những gì xảy ra sau khi Chúa chịu phép rửa của Gio-an.  Đó là Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người, và lửa tình yêu liên kết Thiên Chúa Cha với Người Con yêu dấu.  Thánh Thần và lửa tình yêu (yêu Thiên Chúa và yêu nhân loại) sẽ là hành trang để Chúa Giê-su lên đường thi hành sứ mệnh cứu độ trần gian.  Lời giới thiệu của Thiên Chúa Cha về Con yêu dấu tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Lời giới thiệu “Con là Con yêu dấu của Cha.  Con đẹp lòng Cha” cũng là lời gợi ý cho Gio-an Tiền hô giới thiệu Chúa Giê-su với dân chúng:  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian.  Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi tôi bảo rằng:  Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1:29-30).   

         

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta đã quen với việc giới thiệu, thí dụ khi có một người xếp mới tại sở làm, hoặc khi chúng ta đến làm ở một chỗ mới và được giới thiệu với đồng nghiệp.  Chắc chắn ai cũng muốn gặp được một người xếp tốt hay một đồng nghiệp dễ mến.  Hôm nay thánh Gio-an Tiền hô và nhất là Thiên Chúa Cha giới thiệu với chúng ta Đấng Ki-tô, Con yêu dấu của Chúa Cha.  Chúng ta đã biết Người yêu thương chúng ta đến độ chết cho chúng ta được tha thứ tội lỗi.  Người mời gọi chúng ta làm môn đệ, bước theo Người và hãy để cho Người lấy Thánh Thần và tình yêu tẩy rửa chúng ta sạch tội lỗi.  Đáp lại hay không là hoàn toàn tùy thuộc chúng ta đấy.

Lm. Dominic TTL

 

                   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C