Lời Sống

Tháng Tư 2024

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng” (TĐCV 4,33)

Lời này đến vào mùa Phục-sinh, với sự tự do trọn vẹn của người đã tiếp nhận sứ điệp Tin mừng, mời gọi chúng ta cũng nên chứng nhân cho biến cố đánh dấu giòng lịch sử: Chúa Giê-su đã sống lại!

Để hiểu tường tận ý nghĩa của câu này trích từ sách Tông đồ Công vụ, nên trích câu đi trước: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (4,32).

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Bản văn trỉnh bày cộng đoàn Ki-tô đầu tiên được sức mạnh quyền năng của Thánh thần làm cho sống động, đặc trưng là sự hiệp thông thúc đẩy họ công bố cho tất cả mọi người Tin mừng Đức Ki-tô đã sống lại.

Họ chính là những người trước lễ Hiện xuống hoảng sợ và mất tinh thần trước những điều xảy ra và bây giờ ra trước công chúng, sẵn sàng làm chứng đến chỗ chết nhờ sức mạnh Thánh thần ban đã giải thoát họ khỏi những lo sợ. Lúc đó chỉ có môt tâm một lòng, họ thực hành lòng thương yêu nhau đến chỗ để chung của cải: chính thực tại này tiếp tục lôi kéo con số càng ngày càng đông người.

Là những người đi theo Chúa Giê-su, họ đã nghe lời Người, đã sống với Người trong việc phục vụ và thương yêu những người rốt hết, bệnh tật, họ đã thấy tận mắt những việc lạ lùng Chúa Giê-su làm, cuộc sống họ thay đổi, vì được kêu gọi sống theo một quy luật mới, họ là những chứng nhân đầu tiên cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa con người. Nhưng đối với chúng ta, những người theo Chúa Giê-su ngày nay, việc làm chứng này có ý nghĩa gì?

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Cách thế hữu hiệu nhất để làm chứng cho Chúa Sống lại là cho thấy rằng Người sống động và ở giữa chúng ta.  “Nếu chúng ta sống Lời Người dạy, […] bằng cách giữ cháy sáng trong tâm hồn lòng thương yêu đối với người thân cận, nếu ta đặc biệt nỗ lực luôn luôn gìn giữ lòng thương yêu nhau giữa chúng ta, thì Chúa Sống lại sẽ sống trong chúng ta, Người sẽ sống giữa chúng ta và sẽ giãi tỏa ra chung quanh ánh sáng và ân sủng của Người, sẽ biến đổi môi trường với những kết quả khôn lường. Và chính Người, qua Thánh thần, sẽ hướng dẫn bước đi và những hoạt động của chúng ta; chính Người sẽ xếp đặt những tình cảnh và cho chúng ta dịp để mang sự sống của Người đến cho những ai cần đến Người” (C. Lubich, Lời Sống tháng giêng 1986).

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng”

Chị Margaret Karam, chủ tịch Phong trào Focolare, đã viết: “Anh em hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin mừng cho mọi thụ tạo” (Mc 16,15) là lời trao phó đặc biệt mà cách đây 2000 năm các tông đồ đã trực tiếp nhận lấy từ Chúa Giê-su và đã thay đổi giòng lịch sử. Ngày nay Chúa Giê-su cũng ngỏ với chúng ta cùng một lời mời gọi: Người trao cho chúng ta việc đưa Người đến thế gian với tất cả tính sáng tạo, tài năng và sự tự do mà chính Người đã ban cho chúng ta.” (Được kêu gọi và sai đi, 15 tháng chín 2023).

Đó là lời loan báo “không chấm dứt với cái chết của Người, hơn thế, còn có sức mạnh mới sau cuộc Phục sinh và Thánh thần hiện xuống, khi các tông đồ trở thành những chứng nhân can đảm cho Tin mừng. Và sau đó việc ủy nhiệm các ông đã đến với chúng ta ngày nay. Qua tôi, qua mỗi người chúng ta, Thiên Chúa muốn tiếp tục kể lịch sử tình yêu của Người cho những người chúng ta chia sẻ đoạn đường ngắn hoặc dài trong cuộc sống” (M. Karam, như trên).

 

Do Patrizia Mazzola thực hiện cùng với nhóm Lời Sống

 

 


LỜI SỐNG 2024