THÁNG 5, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng:
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ


Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống đời sống viên mãn;
xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu
xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.